Ametiühing süüdistab Nordeat töötajate esindaja seadusevastases vallandamises, pank jääb eriarvamusele

 (14)
Lisatud Nordea kommentaar
Ametiühing süüdistab Nordeat töötajate esindaja seadusevastases vallandamises, pank jääb eriarvamusele
Foto: Andres Putting

Töövaidluskomisjoni otsuse järgi diskrimineeris Nordea pank töötajate esindajat Hannes Veskimäed ning tema vallandamine päev pärast töövaidluskomisjoni otsuse avaldamist ei ole Eesti Finantssektori Töötajate Liidu sõnul kooskõlas seaduse ja hea tavaga. Nordea pank leiab samas, et ametiühing on asjadest valesti aru saanud.

Nordea panga töötajate esindaja pöördus töövaidluskomisjoni poole septembris, kirjeldades temale pikema aja jooksul Nordea juhtkonna poolt osaks saanud diskrimineerimist seoses töötajate õiguste esindamisega.

Töövaidluskomisjon leidis oma 13. oktoobril avaldatud otsuses, et Nordea on rikkunud Eesti õigusakte, rahvusvahelise tööorganisatsiooni ILO konventsioone ja Euroopa sotsiaalhartat ning käitunud töötajate esindaja suhtes ebaseaduslikult.

Samuti tuvastas töövaidluskomisjon, et töötajate esindajale 8. mail Nordea poolt tehtud hoiatus oli diskrimineeriv ning töötajate esindajat hoiatati tegevuste eest, mida teiste töötajate puhul hoiatuse vääriliseks ei peeta.

Töövaidluskomisjoni otsus kohustab Nordea panka lõpetama töötajate esindaja diskrimineerimine.

Kahetsusväärselt ning vastuolus töövaidluskomisjoni lahendiga, otsustas Nordea päev pärast töövaidluskomisjoni lahendi avaldamist töötajate esindaja vallandada. Eesti Finantssektori Töötajate Liit leiab, et ka see Nordea otsus ei ole kooskõlas Eesti õigusaktidega, on alusetu ning tehtud diskrimineerivatel ja otsitud põhjustel.

Seotud lood:

Nordea töötajate esindaja õiguste rikkumine on kõikide Nordea töötajate õiguste rikkumine ning Eesti Finantssektori Töötajate Liit nõuab Nordealt töötajate esindaja kohest tööle ennistamist.

Nordea: oleme käitunud korrektselt ja kooskõlas seadustega

Hannes Veskimäe ei ole kunagi olnud kõigi Nordea töötajate esindaja. Ta tegutses Nordeas loodud ametiühingu usaldusisikuna, esindades vaid neid töötajaid, kes kuuluvad ametiühingusse. Palume viidata temale kui endisele töötajale ja endisele ametiühingu usaldusisikule, kuna tänase seisuga pole ta enam Nordea töötaja.

Kõige olulisem on komisjoni järeldus, et Nordea on käitunud koostöös ametiühinguga korrektselt ja kooskõlas seadustega. Seega seose loomine ametiühinguga koostöö ja individuaalse töövaidluse vahel on alusetu. Samuti leidis kinnitust, et Nordea on ka konkreetses töösuhtes käitunud tööandjana õigesti ja Eesti Vabariigi tööseadusandlust järgides.

Nordea on olnud sunnitud tegema Hannes Veskimäele hoiatuse seoses olulise korduva töökohustuste rikkumisega. Kõnealune hoiatus ei ole seotud tema rolliga ametiühingus.

Töövaidluskomisjon jättis avaldajale tehtud hoiatuse tühistamata ja selgitas oma otsuses, et töötaja hoiatamise eesmärk on anda töötajale tagasisidet ja juhtida tema tähelepanu tema töökohustuste täitmisel tekkinud vajakajäämistele ning anda töötajale võimalus oma käitumist ja tööpanust parandada ning töösuhet korrektselt jätkata. Tööandjal on kohustus anda töötajale tagasisidet tema töös ja selgeid juhiseid töökohustuste täitmisel. Komisjon kinnitas, et tööandja hoiatust ei saa töösuhetes pidada tööandja poolseks ähvarduseks.

Kinnitame ka, et tööleping antud töötajaga on lõpetatud seoses olulise korduva töökohustuste rikkumisega, kuid austades iga töötaja privaatsust ja konfidentsiaalsust, ei kommenteeri me avalikult töötaja ja tööandja vahelisi lepingulisi suhteid.

Komisjon leidis ka, et vaidluses ei esitatud piisavalt tõendeid selle kohta, et antud töötajale oli loodud võimalikult neutraalne keskkond. Komisjon lähtub oma hinnangutes sellest, kas tööandja esitas piisavalt tõendeid avaldaja väite ümberlükkamiseks. Komisjonile jäi esitatud tõendite põhjal ühe väite osas kahtlus, kas avalduse esitanud töötajale oli loodud võimalikult neutraalne keskkond.

Näiteks väitis avaldaja, et pangas on tavapärane praktika, et töötajad teavitavad töölt puudumisest vaid oma kolleege. Kuigi Nordea kinnitas, et panga töösisekord näeb ette, et töötajad pöörduvad loa saamiseks töölt äraolekuks esimesel võimalusel oma otsese juhi poole, jäi komisjonile kahtlus, et avaldajalt nõuti enamat kui kolleegidelt. Esitatud tõendite valguses komisjon tunnustas, et Nordea kavatsused on olnud nii sõnades kui tegudes neutraalsed, kuid tulenevalt kontekstist on võinud jätta asjaosalisele teise mulje.

Nordea kaalub komisjoni antud hinnangut ja kas on vaja astuda täiendavad samme, sealhulgas esitada lisatõendeid tegeliku olukorra kinnitamiseks.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare