Aprillis registreeritud töötute arv langes

 (2)

Töötute arv vähenes esmakorselt pärast ligi kaheaastast järjestikust töötute arvu kasvu

Aprilli lõpus oli registreeritud töötuid 91 668 ehk 14,1% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, teatas töötukassa. Aprillis registreerus 7 369 uut töötut ja arvelolek lõpetati 9 742 töötul.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul oli uute registreeritud töötute arv viimati sellest tasemest madalam 2008. aasta lõpus ja samas oli arveloleku lõpetamiste arv oli erakordselt kõrge: üle 1000 arveloleku lõpetamise rohkem kui eelmisel kuul.

Ligi poolte arveloleku lõpetamiste põhjuseks oli tööleminek.

Aprilli jooksul oli töötuna arvel kokku 100 113 inimest ehk poolteist korda rohkem kui eelmise aasta aprillis. Eelmise kuuga võrreldes oli aga kuu jooksul üle 1000 registreeritud töötu vähem. Kuu lõpus oli registreeritud töötuid 91 668, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 14,1%. Kõrgeim oli registreeritud töötus endiselt Ida-Virumaal (20,5%) ja madalaim Jõgevamaal (8,9%). Registreeritud töötute arv langes aprillis kõigis maakondades, enim langes registreeritud töötute osakaal 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust Põlva- ja Pärnumaal.

Varasema töökogemusega töötute osakaal oli aprillis 83%. Ametialade järgne jaotus ei ole viimastel kuudel oluliselt muutunud. Veerand nendest, kes eelnevalt töötasid, olid töötanud valgekraedena ja kolmveerand sinikraedena. Kõige suurem osa (27%) eelnevalt töötanud registreeritud töötutest oli oskus- ja käsitöölisi, kelle hulka kuuluvad reeglina ka ehitustöölised. Samuti oli suhteliselt suur osa lihttöölisi (18%) ja teenindus- ning müügitöölisi (16%).

Töötukassa vahendatavate tööpakkumiste arv on jätkuvalt kasvanud - aprilli jooksul lisandus 10% rohkem uusi tööpakkumisi kui märtsis ehk kokku 3 361 uut tööpakkumist. Seega lisandus aprillis ligikaudu sama palju uusi tööpakkumisi kui 2006. aasta kevadel, kui lisanduvate tööpakkumiste arv on olnud seni kõrgeim. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 5 555 ehk ei ulatunud nii kõrgele kui enne kriisi, sest laekuvad tööpakkumised täituvad praegu väga kiiresti (keskmiselt ligikaudu 20 päevaga).

Aprillis töötukassa vahendatud töökohtadest 29% olid valgekraedele ja 71% sinikraedele. Seega oli valgekraedele mõeldud tööpakkumiste osakaal kõigist tööpakkumistest suurem kui valgekraede osakaal eelnevalt töötanud registreeritud töötutest. Samas on viimastel kuudel suurenenud just sinikraedele mõeldud töökohtade osakaal. Teistest vähem tööpakkumisi vastava kogemusega töötute arvu kohta on oskus- ja käsitöölistele (s.h. ehitajad). Teistest paremas olukorras on keskastme spetsialistid ja tehnikud, teenindus- ja müügitöötajad ning põllumajanduse oskustöölised.

Töötukassa maksis aprillis töötuskindlustushüvitist 30 921 inimesele ehk kolmandikule kuu jooksul arvelolnutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 4 695 krooni ning hüvitise maksmiseks kulus 133,6 miljonit krooni. Ligikaudu 1000 krooni suurust töötutoetust sai aprillis 18 753 inimest ehk viiendik arvel olnud töötutest.