Koolitus arendab meeskonna iga liiget


Missugune on  meie meeskond ja kuhu me liigume, küsivad inimesed sageli koolitaja käest.

Meeskonda defineeritakse kui isikute gruppi, kes vajavad üksteist tulemuse saavutamiseks. Ingliskeelne sõna team (eesti keeles “meeskond”) pärineb Indo-Euroopa sõnast deuk (“tõmbama”), mis tähendab “koos tõmbamist”. Seega, töötades meeskonnas, me justkui “tõmbame köit” koos ja ühiselt pingutades võidame.

Paljud ettevõtted sõnastavad väärtustena selliseid loosungeid nagu “meeskonnatöö”, “kvaliteet” ja “kliendikesksus”, kuid mõnikord muutuvad need lihtsalt klišeeks. Väljenduda meeskonnatööd tähtsustava organisatsioonina on ülimalt lihtne ja populaarne, seda tegelikult täide viia on aga üsna keerukas. Paljudel firmadel on  hea meeskonnatööni veel pikk tee käia ning sellel teel saavad abiks olla vastavasisulised koolitused.

Meeskonna struktuur kujuneb selle tegevuse käigus. Liikmed võtavad omaks rollid ja käitumise, mis vastab teiste meeskonnaliikmete ootustele. Sedamööda, kuidas meeskond areneb, selguvad grupi eesmärgid ja nende tähendus liikmete jaoks. Just juhi ülesandeks on selgitada meeskonna eesmärke ja iga inimese osa selles.

Kuna inimeste suhtumist eesmärkidesse mõjutavad paljud tegurid, nagu osavõtt grupi tegevustest, eesmärkide saavutamise ajendid, tagasiside ja liikmete koolitus, siis on selgitustööd vaja pidevalt teha. Siiski tuleb rõhutada, et kõik peavad otsustama koostöö kasuks, mitte ainult juht.

Samas ei tohiks unustada, et väga tähtsat rolli meeskonna väärtuste kujunemisel mängivad organisatsiooni struktuur, tasustamissüsteem, kultuur ja juhtimisstiil, mis loovad tingimused tegelikule meeskonnatöö toimimisele.

Seega tuleb meeskonnatööd väärtustades vaadata üle kõigepealt seda toetavad protsessid ning teha selgeks, kuidas need meeskonnatöö toimivust mõjutavad.

Kui meeskond on koos, siis edasi areneb see tavaliselt kahes põhisuunas: liikmete suhted ja probleemi lahendusega seotud tegevused.

Maarja Vadi järgi on meeskonnatöö arendamiseks vaja tegeleda nelja valdkonnaga:

•• eesmärgid või tulemused, mida meeskond tahab saavutada,

•• rollid ehk millist käitumist oodatakse,

•• grupi liikmete vaheline suhtlemine ja otsuste vastuvõtmine,

•• liikmetevahelised suhted.

Nende nelja valdkonna arengut saab mõjutada meeskonnatöö treeninguga.

Treeningul saab täpsustada rolli ootusi, parandada omavahelist suhtlemist ning õppida, kuidas üksteisest paremini aru saada.

Lahendus probleemidele

Koostöö ja meeskonnatöö koolitus on eelkõige mõttelaadi muutmine ja annab võimaluse lahendada konkreetse asutuse probleeme kiiremini ja efektiivsemalt.

Treening on kasulik, sest aitab meeskonnaliikmetel mõista, kuidas isikliku vastutuse võtmine ja grupilt saadav tagasiside tugevdavad meeskonnatööd. Seetõttu on oluline, et koolitust planeerides osaleks seal terve meeskond, nende hulgas ka juht.

Tulemuslikuks meeskonnaks õppimine elavdab koostööd, mis ühendab inimesi pikaks ajaks.

Arengu tulemust näeme  kolmel tasandil. Isiksuse tasandil suureneb eneseusaldus, soov mõista probleeme teiste seisukohalt, ennast tunnetatakse osana tervikust. Grupi tasandil muutub grupi kui terviku käitumine. Organisatsiooni tasandil paraneb efektiivsus, tekib tasakaal.

Meeskonnatöö treening on vahepeatus teekonnal või isegi pika tee algus meeskonna arengus. Selle teekonna õnnestumine on iga meeskonnaliikme enda kätes.

Meeskonnatöö

Eeldused meeskonnatööks

Toetav organisatsioon

•• Organisatsiooni struktuur – kultuur, tasustamissüsteem ja juhtimisstiil peavad meeskonnatööd toetama.

•• Arendatakse ühist kultuuri ning seatakse ja jälgitakse ühiseid eesmärke.

•• Konsensus otsuste tegemisel, selged ja võrdselt väärtustatud rollid.

•• Meeskondlik ühtekuuluvustunne, ükski meeskonnaliige, ka juht, pole teisest tähtsam – ainult koos saavutatakse tulemus.

•• Meeskonnaliikmetesse suhtutakse positiivselt ja omavahel suheldakse tihedalt.