Keskkonnaminister Madise Kallase sõnul suurendab uus kord transpordisektori panust Eesti kliima- ja energiapoliitikasse. „Avalik sektor peab näitama eeskuju keskkonnasõbralike sõidukite kasutamisel. Lisaks annab see tõuke uute keskkonnahoidlikumate kütuste ja tehnoloogiate arendamisele,“ ütles keskkonnaminister.

Keskkonnaministeeriumi nõuniku Aire Rihe sõnul võiks ühistranspordis edukalt kasutada kohalikust toorainest toodetavat biometaani ja biogaasi või vesinikku, mis edendab siinset ettevõtlust ja konkurentsivõimet. Muudatusi toetavad ka kaasnevad arengud. „Näiteks on uutes elamutes kohustus rajada elektrisõidukite laadimisvõrgustik, mis oluliselt lihtsustab elektriliste kergsõidukite kasutamist,“ selgitas ta.

Määrus arvestab ka mõningate eranditega. Näiteks ei kohaldu uus kord eriotstarbelistele maanteesõidukitele, nagu näiteks militaar- ja kiirreageerimissõidukitele, iseliikuvatele sõidukitele ja tsiviilkaitsega seotud maanteesõidukitele.

Keskkonnahoidlike hangete avalikus sektoris kasutuselevõtt on ka laiem trend. Alates eelmise aasta 1. jaanuarist jõustus Keskkonnaministri „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihanke alusdokumentides kehtestavad tingimused“, millega muutus riigihangetes kohustuslikuks keskkonnahoidlike kriteeriumide kasutamine neljas tooterühmas: mööbel, puhastustooted ja -teenused, kontori IT-seadmed ning koopia- ja joonestuspaber.

Määrus „Hankelepingu esemeks oleva maanteesõiduki kohta riigihanke alusdokumentides kehtestatavad keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja tingimused“ võtab üle Euroopa Liidu keskkonnahoidlike maanteesõidukite direktiivi.