Nii arvas 56,9% pea sajast küsimustikule vastanud kliendist. Välismaiste, peamiselt Skandinaavia riikide, klientide sõnul on kõige põletavam keskkonnaprobleem plastik ookeanis (75% vastajatest).

Küsitluse järgi on Eesti klientide seas teisel kohal mure üldise raiskamise ning toiduraiskamise pärast. Seda probleemi peavad tõsiseks 43,1% vastanutest. Kolmandat kohta keskkonnaalaste probleemide seas jagavad kaupade ülepakendamine ning plastik ookeanis (mõlemat pidas oluliseks 36,9% vastajatest). Välismaiste klientide arvates on probleem number kaks kliimamuutus (62,5% vastanutest) ning probleem number kolm maailma kasvav rahvastik (50% vastanutest).

Lisaks olulisemate keskkonnalaste murekohtade väljaselgitamisele uuriti ka üldisemat huvi keskkonnateemade vastu. 63,6% vastajatest Eestis kinnitasid, et jälgivad keskkonnaalaseid uudiseid ja trende regulaarselt (välismaiste klientide seas on see osakaal 75%). Küsitlusest selgus ka rõõmustav teadmine, et 84,6% vastanud Eesti klientidest teevad teadlikult igapäevaselt keskkonnasäästlikke valikuid, näiteks sorteeritakse prügi (78,8% vastanutest), välditakse liigsete jäätmete tekitamist (75% vastanutest) ja välditakse oma toodete ülepakendamist (57,6%).

Küsitlusele vastanud klientide seas on ettevõtteid väga erinevatest valdkondadest. Üle poole vastajatest olid tootmisettevõtted, kes tellivad Ecoprindilt müügipakendeid ning kirjastused ja teenusettevõtted, kes on peamiselt trükitööde tellijad.