Mis on ühist Er­na ret­kel, ki­no­bus­sil, ka­su­ta­tud toi­duõli toel lii­ku­va mik­ro­bus­si ümber-Ees­ti-rei­sil, lau­lu­peo­tu­lel ja Ragn-Sell­si prügiau­to­del? Õi­ge vas­tus: kõigi nen­de lii­ku­mist saab jäl­gi­da Tal­lin­na te­le­maa­ti­kaet­tevõtte Os­kan­do po­sit­sioo­ni­mis­tee­nu­se abil. Li­saks ka­su­ta­tak­se TTÜ ta­ga Teh­no­po­lis kok­ku pan­dud la­hen­du­si ka au­to­par­ki­de hal­du­seks kas või ren­diau­to­de pu­hul ja ka sõidup­äe­vi­ku pi­da­mi­seks.

Ni­melt pai­gu­ta­tak­se au­to, paa­di, ini­me­se või ükskõik mil­le külge pi­si­ke karp, mis mää­rab GPS-süstee­mi abi­ga oma asu­koh­ta ja edas­tab sel­le GSM-si­de ja in­ter­ne­ti va­hen­du­sel. Ini­me­ne saab lii­ku­mi­sel vee­bis sil­ma peal hoi­da.

Et­tevõttel on aga läi­nud nii häs­ti, et 2007. aas­tal töö­le asu­nud te­gev­juht Kris­ti Hak­ka­ja ot­sib pa­ra­jas­ti en­da­le asen­da­jat. Ta ise suun­dub Os­kan­do eks­por­di- ja müügi­te­ge­vust aren­da­ma. „Aas­ta al­gul pa­ni­me pai­ka, kui­das me rah­vus­va­he­li­se­le tu­ru­le peak­si­me hak­ka­ma lii­ku­ma. Eks­por­ti ve­da­val ini­me­sel pea­vad aga ole­ma vä­ga põhja­li­kud tead­mi­sed meie too­de­test, teh­no­loo­giast ja ärist, et suu­ta part­ne­ri­te­ga lä­birää­ki­mi­si pi­da­da,” sel­gi­tab Hak­ka­ja. Sel­gus­ki, et kõige pa­rem aru­saam äri­mu­de­list ja too­te hin­gee­lust on te­mal en­dal, sest ju­hi­na oli ta pan­nud kok­ku eks­por­dip­laa­ni ja koor­di­nee­ri­nud et­tevõtte st­ra­tee­gia koos­ta­mist. Nii teh­ti koos Os­kan­do nõuko­gu­ga ot­sus, et juur­de ot­si­tak­se hoo­pis te­gev­juht.

Ka­he aas­ta­ga kas­vas Os­kan­do müügi­tu­lu Hak­ka­ja juh­ti­mi­sel 113%, eks­por­dik­äi­be pu­hul oli mul­lu­ne tu­le­mus tu­na­mul­lu­sest aga lau­sa viis kor­da suu­rem.

Nel­ja­teist töö­ta­ja­ga Os­kan­do käi­ve oli mul­lu vei­di üle 13 mil­jo­ni kroo­ni, enam kui kaks kor­da suu­rem 2007. aas­ta 6,14 mil­jo­nist kroo­nist. Mul­lu­ne ja tu­na­mul­lu­ne kah­jum olid aga võrrel­da­vas suu­rusjär­gus, vas­ta­valt 2,37 ja 3,82 mil­jo­nit kroo­ni.

Hak­ka­ja tõdeb, et te­ge­vust alus­ta­va­te ja are­ne­va­te fir­ma­de pu­hul on kah­ju­min­äi­ta­jad al­gus-aas­ta­tel prog­noo­si­ta­vad ja vii­mas­tel aas­ta­tel teh­tud aren­dus­ku­lu­de vil­ju ra­ha­voo­gu­des al­les oo­da­tak­se.

Tegi firma ümber

Ta­ga­si vaa­da­tes ütleb Os­kan­do­le res­tar­di tei­nud Hak­ka­ja, et uut et­tevõtet oleks ehk saa­nud liht­sa­malt ja täp­se­ma foo­ku­se­ga käi­ma lüka­ta, kuid li­sab ko­he, et sa­mal ajal an­nab aas­ta­te­ga ko­gu­tud pa­gas ka omad ee­li­sed. „Os­kan­do on kas­va­nud koos te­le­maa­ti­ka­teh­no­loo­gia ja -tu­ru­ga ning sel­le käi­gus on ko­gu­ne­nud pal­ju tead­mi­si, mistõttu suu­da­me kon­ku­ren­ti­de­ga võrrel­des pa­re­mi­ni hin­na­ta vald­kon­na aren­gut­ren­de ter­vi­ku­na,” ütleb ta.

Esi­me­ne edu too­nud muu­tus oli ka­he aas­ta ta­gu­ne ot­sus are­ne­da riist­va­ra toot­jast täis­la­hen­du­se pak­ku­jaks. Kui va­rem pan­di 1990-nda­te kes­kel asu­ta­tud Os­kan­dos kok­ku sead­meid, siis prae­gu saab nen­de klient in­ter­ne­ti kau­du pi­de­valt au­to­sid jäl­gi­da, täi­ta sõidup­äe­vi­kut ja pal­ju muud. „K­lien­dil on ükskõik, mi­da tal au­tos­se pan­nak­se, olu­li­ne on, et kok­ku pa­kuks see kva­li­teet­set ja just tal­le va­ja­lik­ku in­fot,” se­le­tab Hak­ka­ja.

Ka kon­ku­ren­did on jõud­salt kas­va­nud: te­le­maa­ti­ka vald­kond pai­sus Ees­tis eel­mi­sel aas­tal enam kui ka­he kol­man­di­ku ja­gu, hin­dab Hak­ka­ja.

Siin­mail oli olu­li­ne kas­vu moo­tor ka sel aas­tal et­tevõte­te au­to­de­le ra­ken­da­tud uus ja kar­mim eri­soo­dus­tus­maks, mil­le­le li­san­dus ka kal­li­nev au­tokütus. Nii taht­sid­ki et­tevõtted oma sõidu­keid pa­re­mi­ni jäl­gi­da ja ot­si­sid ka la­hen­dust sõidup­äe­vi­ku­te pi­da­mi­seks.

„K­lien­di­le tu­leb ära näi­da­ta, et ta reaal­selt suu­dab meie la­hen­du­se­ga ra­ha kok­ku hoi­da, sest ka need sead­med mak­sa­vad,” sel­gi­tab Hak­ka­ja. Al­gin­ves­tee­ring on umb­kau­du kolm-ne­li tu­hat kroo­ni, iga­kui­sed tee­nus­ta­sud al­ga­vad sa­ja kroo­ni juu­rest. See ei ole eral­di võttes kõrge hind, aga suur­te au­to­par­ki­de pu­hul on lõpp­sum­ma mär­ki­misväär­ne, li­sab Os­kan­do te­gev­juht.

Kris­ti Hak­ka­ja järg­mi­sed väl­ja­kut­sed eks­por­dia­ren­du­ses ei ole su­gu­gi väik­sed. Kii­res­ti kas­va­val tu­rul pin­gu­ta­vad kõik en­da eest. Os­kan­dol on prae­gu et­te näi­da­ta tar­ne­le­ping Bul­gaa­ria et­tevõtte­ga ning eda­simüüjad Soo­mes ja Root­sis. Käi­vad ka lä­birää­ki­mi­sed Lee­du eda­simüüja üle.

Paindlikkus ja arendamisvõime

••  „Meie suudame ainsana Eestis müüa kõige lihtsamat asja – internetis jälgitavat kaarti koos sõiduki teekondadega, kus ei ole küljes detailseid aruandeid ega muud,” nimetab tegevjuht Kristi Hakkaja Oskando konkurentsi-eelist. Nende lahenduse struktuur erineb teiste sarnaste teenusepakkujate omast ja seega saab klientide jaoks kokku panna just neile sobiva toote. See tähendab, et kui klient ei vaja ja pole ka nõus kellade ja vilede eest maksma, saabki ta just nii lihtsa asja kui soovib.

•• Ettevõttes võrreldakse seda moodulmööbli ehitamisega, kus on võimalik eri juppe lihtsalt kombineerida. „Kliendid tahavad suhteliselt standardset asja, mis on tänu sellele taskukohasem. Samas tahab igaüks natukene omamoodi, näiteks veidi erinevaid raporteid,” lausus Hakkaja.

•• Näiteks prügifirma Ragn-Sells esitas ka erisoove. Nende ärist lähtudes on prügiautos lisaks kõigele muule Oskando seadmega ühendatud ka prügipress, et oleks hõlpsasti näha, kust prahti peale võeti.