Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ingrid Iter: Ei, tööandjal ei ole õigus. Töötamise registreerimine registris ei asenda pooltevahelist töölepingut. Töötamise registreerimise eesmärk on vähendada ebaseadusliku tööjõu kasutamist ning kindlustada tööd tegevate isikute sotsiaalsete õiguste parem kaitse. Kirjaliku töölepingu sõlmimine on vajalik, et nii töötaja kui tööandja oleksid teadlikud oma õigustest ning kohustustest ning kokkulepitud töö tegemise tingimustest. Üldjuhul on olulisteks tingimusteks, mis tuleb töölepingus kokku leppida, töötasu, tööaeg, tehtavad tööülesanded ja töö tegemise koht.

Kui töösuhte kestus ületab kahte nädalat, tuleb vastavalt töölepingu seaduse § 4 lõigetele 2 ja 5 sõlmida kirjalik tööleping. Juhul kui tööandja ei ole töölepingut töötajale esitanud, on töötajal õigus seda igal ajal nõuda. Seadusest tulenevalt peab tööandja esitama töötajale töölepingu kahe nädala jooksul pärast nõude saamist. Kui tööandja seda kohustust ei täida, võib töötaja pöörduda märgukirjaga Tööinspektsiooni poole.