Aruandes on see pealkirjastatud kui TEGEVUSKAVA FINATSPOSITSIOONI TUGEVDAMISEKS.

"Perioodil 2013. aasta oktobrist kuni 2015. aasta veebruarini on Eestis toimunud kolmed valimised – kohalike omavalitsuste volikogude valimised 20.10.2014, Euroopa Parlamendi valimised 25.05.2014 ja Riigikogu valimised 1.03.2015.

Seega erakond on 1,5 aasta jooksul ettevalmistanud ja läbi viinud kolm suuremahulist valimiskampaaniat. Valimiskampaaniates osalemine on poliitilise erakonna kõige olulisem ja kõige suuremaid kulutusi nõudev tegevus. Seega on kampaaniate korraldamisega kaasnenud kulud vältimatud.

Selle tulemusel on 31.12.2014 lõppenud majandusaastal erakonna neotvara negatiivne (-347 172 eurot) ning võib eksisteerida kahtlus, kas erakond on võimeline jätkuvalt tegutsema.

Erakonna tegevjuhtkond suhtub olukorda täie tõsidusega ning on väljatöötanud tegevuskava organisatsioon finantspositsiooni tugevdamiseks, vähendamaks ebakindlust jätkusuutlikus osas," nendib IRL-i juhatus.

Tegevuskava koosneb järgmistest punktidest:

1. Peale 1.03.2015 toimuvaid riigikogu valimisi toimuvad järgmised üleriigilised valimised oktoobris 2017. Seega on järgneva kahe aasta eelarves võimalik miinimumini vähendada kampaania kulutuste osa, mis aastatel 2013 ja 2014 moodustanud ligi ¾ erakonna kuludest. Vastavad kärpeplaani on erakonna eestseisus juba sisse viinud erakonna 2015. aasta eelarvesse.

2. Teiseks suureks kulueelarve kululiigiks on olnud tööjõukulud. Tegevuskava kohaselt vähendab erakond järgneval kahel aasta oluliselt tööjõukulusid. Eesmärgiks on seatud, et palgafond ei ületaks kalendrikuus 15 000 eurot, mis oleks ligi kolm korda väiksem võrreldes varasema perioodiga. Vastav kärbe on järk-järgult ellu viidud ja eesmärgile vastav tööjõukulude tase saavutatakse juunis 2015.

3. Kriitiliselt on üle vaadatud ka kõik muud erakonna tegevuskulud ning otsitud optimaalsemaid ja odavamaid lahendusi kõigi teenuste pakkujate osas. Vastavad lepingud on täiendatud ja muudetud. Eesmärgiks on võetud, et erakonna kõik tegevuskulud kokku ei ületaks 10 000 eurot kalendrikuus.

4. Samuti on oluline tegelda erakonna tulude kasvatamisega lisaks riigieelarvelisele toetusele. Selleks tõstetakse erakonna liikmemaksu 30%. Samuti jätkatakse aktiivselt senist edukat tegevust toetajate leidmisel - 2015 aasta II-IV kvartalis on eesmärgiks koguda annetustena 0,5 miljonit

eurot.