Ringkonnakohtu määruse kohaselt on kahe suure energiaettevõtte koondumist lubanud konkurentsiameti haldusakt tühistatav ka peale koondumise fakti toimumist ning ei toeta konkurentsiameti nägemust, mille kohaselt peale Nelja Energia aktsiate omandamist Eesti Energia poolt ei saakski keegi koondumisluba vaidlustada, teatas tuuletehnoloogia liit.

Kohtus Eesti tuuleenergia arendajaid esindava Supremia partnerist vandeadvokaadi Silja Holsmeri sõnul tuleb olukorra mõistmiseks meenutada sündmuste kronoloogiat.

“Möödunud aasta 6. novembril andis konkurentsiamet koondumisloa Eesti Energia tütarettevõttele Enefit Green ja Nelja Energiale. Samal päeval omandas Enefit Green Nelja Energia aktsiad ning koondumine viidi lõpule. Alles järgmisel päeval teatati avalikkusele ja huvitatud isikutele, et koondumisluba on antud ja et tehing on ühtlasi juba ka lõpuni viidud,” meenutas advokaat.

Rõhuvad konkurentsi kahjustumisele

Kaebajate sõnul soovisid tehingu osapooled neilt tegevuste sellise ajastamisega võtta võimaluse konkurentsiameti koondumisluba vaidlustada. Ka ringkonnakohus märgib, et vaidlus taandub küsimusele, kas 6.11.2018 koondumisluba ammendus pärast samal päeval toimunud aktsiate omandamise tehingut.

Tuuletehnoloogia liitu kuuluvate ettevõtete kaebuse eesmärgiks on ära hoida Eesti Energia turgu valitseva seisundi tugevnemine nii elektrienergia tootmise kui müügi turul, taastuvenergia tootmise turul ja tuuleenergia tootmise turul, mille tulemusena kahjustub oluliselt konkurents vastavatel turgudel ja kaebajad tõrjutakse turgudelt välja ning muudetakse võimatuks turgudele sisenemine.

Kaebajad, kelleks on AS Eesti Elekter, Eurowind OÜ, Vaivara Tuulepark OÜ, Roheline Elekter AS, Aidu Tuulepark OÜ, Eleon AS, Audru Tuulepark OÜ ja Estwind Energy OÜ, mõistavad Holsmeri sõnul, et koondumise fakti ei pruugi õnnestuda enam tagasi pöörata, kuid ka ringkonnakohus andis selles osas suuniseid, kuidas olukorda tagantjärele leevendada.

“Sisuliselt on mõte selles, et kui konkurentsiseaduse valguses lubamatu koondumine on juba toime pandud, on konkurentsiametil mitmeid võimalusi kuidas kõrvaldada õigusvastase loa tagajärjed,” lisas Holsmer.

Ringkonnakohtu määruses seisab, et konkurentsiametil on järelevalveasutusena ka muid vahendeid, et konkurentsi vajadusel kaitsta ja et konkurentsiamet on pädev võtma tarvitusele meetmeid konkurentsi kaitsmiseks.

“Seega ei pea ega saagi kohus koondumisloa tühistamise korral hakata konkurentsiametile ette kirjutama, mil viisil tuleb kõrvaldada õigusvastase loa alusel toimunud koondumise mõjud konkurentsile. Piisab abstraktse kohustamisotsuse tegemisest,” märgib kohus.

Enefit Green: see ei tühista tehingut

Ringkonnakohtu määrust on võimalik 15 päeva jooksul vaidlustada ja seda plaanib ka Nelja Energia ostnud Eesti Energia tütarfirma Enefit Green ka teha. "Enefit Green tutvub Tallinna ringkonnakohtu kohtumäärusega ja vaidlustab selle riigikohtus," ütles ettevõtte juht Aavo Kärmas.

Ta märkis, et kõnealune kohtumäärus lahendab konkurentsiameti poolt antud Enefit Greeni ja Nelja Eneriga koondumise loa menetluslikke küsimusi, kuid seisukohta antud loa õiguspärasuse kohta ringkonnakohus ei andnud.

"Tallinna ringkonnakohus rõhutab oma kohtumääruses, et käesoleva vaidluse lõpptulem ei mõjuta Nelja Energia omandamise kehtivust," märkis Kärmas. Ta selgitas, et kohtumääruse kohaselt nõustub ringkonnakohus konkurentsiametiga ja leiab, et koondumise loa võimalik tühistamine või kehtetuks tunnistamine ei too kaasa Nelja Energia aktsiate omandamise tehingu tühisust.