Kõik taolised sõidutee hooldusega seotud kahjud võib sisse nõuda tee omanikult, üldjuhul siis omavalitsuselt või neile teenust osutavalt asutuselt (Tallinnas kommunaalamet).

HUGO.legal jurist Merike Roosileht on kasulikule öelnud, et väga oluline on teavitada juhtunust kohe politseid ning fikseerida sündmuse asjaolud tunnistaja juuresolekul. "Teehooldus on tee omaniku ülesanne ning kui selle puudulik teostus põhjustab liiklejale kahju, võib hüvitist nõuda tee omanikult, kelleks üldjuhul on omavalitsus," rääkis ta.

"Seejuures on väga oluline politsei teavitamine ning asjaolude ülespildistamine. Korrektse asjaajamise korral on omavalitsusel keeruline kahju hüvitamisest keelduda, ka näiteks tee ebatasasusest hoiatav liiklusmärk ei vabasta neid üldjuhul vastutusest," sõnas Roosileht.

Roosileht lisas, et loomulikult on juhi kohustus järgida liiklusmärke ning kinni pidada liikluspiirangutest. Tee omanikul puudub hüvitamise kohustus, kui suudetakse tõendada asjaolu, et juht ei pidanud kinni liikluspiirangutest ning sõitis näiteks teeoludele mittesobiva sõidukiirusega.

Tee omanikult hüvitise saamiseks tuleb järgida 5 olulist punkti:

Löökaugust läbi sõites sõidukit vigastades peatu niipea, kui see on võimalik ning ohutu.

Teavita juhtunust politseid ning kui nad sündmuspaigale fikseerima ei tule, tegutse neilt saadud juhiste järgi.

Pildista kahju põhjustanud löökauku ning tekitatud kahju selliselt, et asukoht ning löökaugu suurus oleksid tuvastatavad (aseta löökaugu kõrvale näiteks tikutops).

Sõiduki vigastused ning remondi maksumus lase hinnata autoremonditöökojal.

Kahjunõue koos tõendusmaterjaliga esita tee omanikule, Tallinna linnas kommunaalametile.

Kui tee omanik siiski keeldub kahju hüvitamisest, tuleb kahju hüvitamist nõuda kohtu kaudu. Tegemist on tsiviilvaidlusega ning hagiavaldus tuleb esitada tee omaniku asukohajärgsesse maakohtusse.

Kahjuavalduse näidis:

Tee omaniku nimi

Kuupäev

Kahjunõue

(Kuupäev) toimus kahjujuhtum (juhtumi toimumise aadress), mille käigus teekattes olnud löökaugu tõttu sai kahjustada (sõiduki omaniku nimi) kuuluv sõiduk (mark ja mudel) reg-märgiga (reg-märk), mida juhtis (sõiduki juhi nimi). Juhtumi on jäädvustanud politsei.

Sõiduki taastusremondi teostas (remoniettvõtte nimetus). Sõiduki taastusremondi kulu on esitatud kalkulatsiooni (lisa 1) ja arve (lisa 2) põhjal, nõude summa on (summa) eurot.

EhS § 97 lg 1 järgi tuleb teed ja tee toimimiseks vajalikud rajatised hoida korras viisil, et need vastaksid nõuetele ning tagatud oleksid tingimused ohutuks liiklemiseks. Majandus- ja taristuministri määruse nr 92 14.07.2015 „Tee seisundinõuded“ § 1 lg 2 kohaselt hoiab avalikkusele ligipääsetava eratee omanik tee korras viisil, et oleksid täidetud tingimused ohutuks liiklemiseks. KOKS § 6 lg 1 on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas valla ja linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.

Eelmainitud määruse § 2 lg 1 järgi on seisundinõuete täitmine kohustuslik kõigile määruse reguleerimisalasse jäävate teede omanikele ning § 2 lg 2 järgi peab tee seisund vastama vähemalt antud määrusega kehtestatud tasemele.

VÕS § 1043 sätestab, et teisele isikule (kannatanule) õigusvastaselt kahju tekitanud isik (kahju tekitaja) peab kahju hüvit-ama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele.

Ühtlasi osundan, et isegi kui sündmuskohale oli paigaldatud liiklusmärk 152 „Ebatasane tee,“ ei vabasta see tee omanikku kohustusest hüvitada liiklejale nõuetele mittevastava tee kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud kahju. Antud seisukohta kin-nitavad ka mitmed kohtulahendid.

Lähtuvalt eeltoodust olete kohustatud hüvitama mulle tekkinud kahju summas (nõude summa) eurot. Käesolevaga palume nimetatud summa kanda viie tööpäeva jooksul minu arvelduskontole nr konto nr. (a/a number)

Lisad:

1. remondikalkulatsiooni koostaja nimetus remondikalkulatsioon

2. Remondiarve nr arve number

Lugupidamisega

………………..

Nõude esitaja nimi