Kehtiva äriseadustiku kohaselt peab osaühingu juhatus esitama viivitamata kohtule osaühingu pankrotiavalduse, kui osaühing on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole osaühingu majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Kui osaühingul puudub juhatus, siis ei lähe see kohustus kehtiva äriseadustiku kohaselt üle teistele isikutele.

Alates 1. veebruarist on pankrotiavaldamise esitamise kohustus ka osanikel, kui osaühingul puudub juhatus. Kui osaühingul on nõukogu, siis laieneb pankrotiavalduse esitamise kohustus nõukogu liikmetele, mitte osanikele. Muudatuse peamine eesmärk on vähendada olukordi, kus juhatuse puudumise tõttu ei esitata õigeaegselt pankrotiavaldust ning selle tulemusena süveneb osaühingu maksejõuetus. Seega aitab muudatus paremini kaitsta võlausaldajaid.

Osanik vabaneb vastutusest, kui ta tagab, et osaühingul on igal hetkel olemas juhatuse liikmed ja nõukogu liikmed. Osanik vabaneb vastutusest ka siis, kui ta ei teadnud ega pidanudki teadma osaühingu püsivast maksejõuetusest. Osaniku vastutuse tekkimiseks on tõendamiskoormis võlausaldajal.

Peagi jõustuva äriseadustiku muudatuse kohaselt laieneb ka aktsiaseltsi nõukogu liikmele pankrotiavalduse esitamise kohustus aktsiaseltsi püsiva maksejõuetuse korral, kui aktsiaseltsil puuduvad juhatuse liikmed. Nõukogu liikmel on võimalus vastutusest vabaneda, kui ta tõendab, et ta ei teadnud ega pidanudki teadma aktsiaseltsi püsivast maksejõuetusest. Teine võimalus vastutusest vabanemiseks on tagada, et aktsiaseltsil on igal hetkel olemas juhatuse liikmed.