Euroopa ühendamise rahastust toetatakse aastatel 2021–2027 mitmeid üleeuroopalisi taristuprojekte. Rahastu abil plaanitakse 2030. aastaks lõpule viia näiteks Rail Baltica ehitus, alternatiivkütuste laadimistaristu rajamine ja 5G leviala tagamine olulistel transporditelgedel.

Euroopa Parlamendi algatusel suunatakse 60% toetustest ELi kliimaeesmärkide saavutamisse ning 15% energiasektorile mõeldud vahenditest läheb piiriülestele taastuvenergia projektidele.

Järgmise põlvkonna projektid

Euroopa ühendamise rahastul on kolm osa, millest toetatakse transpordi-, energia- ja digiprojekte. Energiaprojektidele eraldatakse viis miljardit eurot ja digiprojektidele kaks miljardit eurot. Transpordiprojektidele on ette nähtud ligikaudu 23 miljardit eurot, mis läheb peamiselt piiriülese transpordi arendusse. Sellest omakorda 10 miljardit tuleb Ühtekuuluvusfondist ja toetus investeeritakse siiani puuduvate transpordiühenduste ehitusse. Veel 1,4 miljardit eurot lisaraha eraldatakse suurte piiriüleste raudteeprojektide lõpuleviimiseks.

Digisektoris toetatakse Euroopa ühendamise rahastust transpordi- ja energiavõrkude digitaliseerimist, aga ka turvaliste ja väga suure läbilaskevõimega sidevõrkude ja 5G-süsteemide arendust.

Samuti muudetakse rahastu abil ELi energiavõrgud koostalitlusvõimelisemaks ja tagatakse, et rahastatavad projektid on kooskõlas ELi ja riiklike kliima- ja energiakavadega.

Transpordiprojektide kiirem elluviimine

Parlament kiitis lisaks heaks üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) eeskirjad, mis aitavad lihtsustada mitmeid riike hõlmavate transpordiprojektide loamenetlusi ning kiirendavad seeläbi nende ehitust. Liikmesriigid peavad uute reeglite kohaselt määrama iga projekti elluviijale ühe riikliku kontakti ja tagama, et projekti käivitamiseks loa saamine ei kestaks kauem kui neli aastat.

Raportööride tsitaadid

Transpordi- ja turismikomisjoni raportöör Marian-Jean Marinescu (EPP, Rumeenia) ütles: „Euroopa ühendamise rahastu aitab ajakohastada transpordiühendusi kogu ELis. See aitab Euroopal vähendada CO2-heidet ning toetab üleminekut raudteeühendustele. Puuduvate transpordiühenduste ehitamine soodustab omakorda inimeste ja kaupade vaba liikumist ELis.“

Kaasraportöör transpordi- ja turismikomisjonist, Dominique Riquet (Renew, Prantsusmaa) lisas: „Roheleppe eesmärkide saavutamine on võimalik ainult siis, kui me valmistame oma taristu ette nii digipöördeks ja kui ka roheüleminekuks.“

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportöör Henna Virkkunen (EPP, Soome) rõhutas: „Euroopa ühendamise rahastust toetatakse peamisi piiriüleseid projekte ning see võimaldab Euroopal astuda sammu digitaalse ja kliimaneutraalse majanduse suunas.“

Järgmised sammud

Uus Euroopa ühendamise rahastu hakkab kehtima pärast määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ning seda kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021. Liikmesriikidel on TEN-T eeskirjade ühtlustamiseks aega kaks aastat.