Perioodil 1.07.2021 kuni 9.09.2021 läbi viidud kontrolli eesmärgiks oli saada ülevaade e-kaupluste veebilehtedel tarbijatele lepingueelselt avaldatavast teabest ning müügitingimuste vastavusest seaduses sätestatud nõuetele. Valimi koostamisel jättis TTJA välja Eesti E-kaubanduse Liitu kuuluvad kauplejad.

Tulemusena selgus, et kõige olulisemat ehk lepingust taganemise õigust ning tähtaegset raha tagastamise kohustust rikkus või piiras 76% kontrollitud e-kauplustest. Lisaks esines ka mitmeid teisi rikkumisi:

  • Puudus teave selle kohta, et lepingust taganemisel peab kaupleja tagastama tarbijale kauba kätte toimetamise postikulud.
  • Puudus kohustuslik lepingust taganemise tüüpvorm.
  • Puudulik informatsioon tarbija õiguste kohta juhuks, kui ostetud kaubal ilmnevad puudused.
  • Puudulik informatsioon tarbija õiguse kohta pöörduda vaidluse korral tarbijavaidluste komisjoni.


TTJA juhib tähelepanu, et kaupade pakkumine ja müük internetis peab toimuma tarbija suhtes ausalt ja arvestades häid kaubandustavasid. Lepingule kohalduvad müügitingimused peavad olema seadusega kooskõlas, avaldatud e-kaupluse veebilehel ning tarbija jaoks allalaetavad. Seejuures lepingutingimus, mis raskendab taganemisõiguse kasutamist, on tühine.

Kuivõrd tuvastatud rikkumised olid laialdased, soovitab TTJA kõikidel e-kaubandusega tegelevatel ettevõtjatel kontrollida üle oma e-kaupluse veebilehed ja müügitingimustes avaldatud teave. Muudatuste tegemisel soovitame tutvuda TTJA e-kaubanduse juhendiga ning Eesti E-kaubanduse Liidu poolt alustavale e-kauplejale mõeldud veebilehe ja näidismüügitingimustega. TTJA eeldab kõikidelt e-kauplejatelt seadusekuulekust, sh seadusega kooskõlas olevate müügitingimuste kasutamist.

TTJA jätkab Eestis tegutsevate e-kaupluste kontrollimist, et tagada seadusest tulenevate kohustuste täitmine. TTJA võtab kontrollitud ettevõtjatega ühendust, annab võimaluse puudused vabatahtlikult kõrvaldada ning otsustab vastavalt vajadusele järelevalve meetmete rakendamise vajalikkuse üle.