Maaelu arengut edendav LEADER


Maaelu arengut edendav LEADER
sügisScanpix

Maapiirkonna arengut toetatakse mitmete projektidega. Üks neist kannab nimetust LEADER, mis on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm ja edendab kohalikku elu maapiirkonnas kohaliku tasandi koostöö kaudu, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.

LEADER (prantsuse keeles Liaison entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale) — seosed erinevate maamajanduse arengu tegevuste vahel — käivitus 1991. aastal. Strateegiate koostamiseks ja elluviimiseks moodustati partnerlusel põhinevad kohalikud tegevusgrupid. Partnerlus tähendab lihtsustatult rohkem või vähem formaalset koostööd kohalikul tasandil avaliku, era- ja kolmanda sektori vahel.

LEADER-tüüpi lähenemise printsiibid:
- planeerimistegevusel alt-üles lähenemine ehk keskendutakse altpoolt tulenevale algatusele, läbi mille saavad kohaliku tasandi probleemid suurema kõlapinna (traditsioonilise ülevalt-alla poliitika asemel);
- kohaliku tasandiga arvestamine;
- detsentraliseeritus;
- horisontaalne partnerlus ehk põhiline panus otsustusprotsessi ja programmitöösse tuleb kohalikelt partnerlustelt, kes on kohalike tegevusgruppide näol põhilised programmist kasusaajad;
- integreeritud ja mitmesektoriline lähenemine ehk toetatakse strateegiaid, mis toetavad kohalikku arengut terviklikult ning seovad erinevad sektorid omavahel, kuna tsentraliseeritud toetusprogrammid on suures osas ühe sektori põhised ja ei pruugi kokkuvõttes alati pakkuda lahendust kõigile probleemidele;
- uuenduslikkus ehk julgustatakse kohalikke tegevusgruppe toetama tegevusi, mis otsiksid uuenduslikke lähenemisi maapiirkondade arendamisel ja probleemide lahendamisel;
- koostöö edendamine ja koostöövõrgustikud eesmärgiga vahetada kogemusi probleemidele lahenduste otsimisel nii kohalike tegevusgruppide vahel, riigi sees, riikide vahel kui ka üleeuroopalisel tasandil.

LEADER-tüüpi lähenemine on osa pikaajalisest protsessist, kuna iga piirkond peab looma oma strateegia, kasutades olemasolevaid ressursse.
LEADER-lähenemine võimaldab läbi kohalike arengustrateegiate ühtselt vaadelda maaelu konkurentsivõime, keskkonna ja elukvaliteedi/mitmekesistamise eesmärke. Erinevaid maaelus tegutsevaid sihtrühmasid hõlmav lähenemine aitab muu hulgas kaitsta kohalikku loodus- ja kultuuripärandit, tõsta keskkonnateadlikkust ning investeerida ja edendada kohalikke tooteid, turismi ning taastuvaid loodusvarasid. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

Eestis tegutseb 2010. aastal 26 kohalikku tegevusgruppi ja sellega on hõlmatud 99,9% maapiirkonnast. Leader infokeskuse ülesandeid täidab Jänedal asuv Maamajanduse Infokeskus.

Allikas: Põllumajandusministeerium