Seitse peamist tegurit soolise palgalõhe vähendamiseks


Seitse peamist tegurit soolise palgalõhe vähendamiseks
Pixabay

Ainult 6% töötavatest naistest kuuluvad enim makstud töötajate hulka. Meeste ja naiste palgaerinevused on pidev ülemaailmne problem ning peaaegu kõikjal maailmas on meeste keskmine palk suurem kui naistel.

Silmatorkavalt suurem protsent naisi töötab valdkondades, mis kuuluvad madalama sissetulekuga gruppi. See on suuresti seotud asjaoluga, et juhtivatel ametikohtadel töötab vähe naisi. Palgad.ee on jälginud palgatingimusi naistel, kes töötavad riikides, kus kogutakse tagasisidet palgad.ee palgaraportite abil. Siinkohal on palgad.ee välja toonud seitse peamist tegurit soolise palgalõhe vähendamiseks.

Hariduse ja eriala valik vastavalt tööturu nõudlusele

Elukutse ja haridusalased otsused määravad naiste tulevase karjääri ning nende tulevaste palkade suuruse. Naised keskenduvad tihti mittetehnilistele õppevaldkondadele. Otsused võetakse sageli vastu ühiskondlike tavade ja eeskujude alusel ehk selle järgi, kus teised naised töötavad. Naistel on juba pikka aega traditsiooniks töötada kindlatel kutsealadel – eriti just töökohtadel, kus on vaja empaatiat, näiteks klienditeenindus või klienditoe spetsialist, õde, õpetaja, sotsiaaltöötaja jms. Kahjuks on need madalama rahalise hüvitisega positsioonid.

Tööturul tuleks siiski naistele pidevalt meelde tuletada, et nad peaksid rohkem keskenduma teistele ehk ebatüüpilistele erialadele, kus domineerivad praegu mehed, kuid füüsilist jõudu ei nõuta. Need on eelkõige teadus, tehnoloogia, IT jne. Sellega seoses on vaja õpetada noori õpilasi enne, kui nad valivad edasise hariduse.

Seotud lood:

Digitaalsete oskuste parandamine muudab teid atraktiivsemaks

Mehed keskenduvad rohkem tehnoloogia ja infotehnoloogia uuendustele. Digitaalne kirjaoskus – arvutiprogrammide, teenuste ja veebipõhiste töövahendite tundmine on praegu tööturul määrav tegur ning see sektor kuulub kõrgeimate palgamaksjate hulka. Tehnoloogia ja infotehnoloogia valdkonnas on naised veel vähemuses.

Paremad IT-oskused võimaldavad ka suurendada oma atraktiivsust tööandjatele, kes otsivad uusi töötajaid turunduses, halduses, personaliosakonnas, majanduses ja muudes töövaldkondades. Internet pakub praegu palju võimalusi, mille abil saate oma haridust parandada. Seda toetavad suures osas erinevad sotsiaalsed algatused, mis populariseerivad naiste tööd IT-alal (nt Women in Tech). Palgad.ee andmetel töötab enamik IT alal töötavatest naistest IT-analüütikute või testijatena.

Naiste juhtkond motiveerib ja tugevdab mitmekesisust

Kuidas naised ennast ühiskonnas positsioneerivad, sõltub suuresti sellest, kui palju naisi töötab avalike ametnikega parlamentides ning teistes olulistes seadusandlikes ja juhtivates ametites erinevates riikides. Sel moel tajuvad naised rollimudeleid, mis neid stimuleerivad ja julgustavad. Naised julgevad sageli omada erinevaid seisukohti, mis tuleb kasuks arvukates vaadetes ja arvamustes. Maailma majandusfoorum peab naiste juhtimist üheks kriteeriumiks, koostades soolisest võrdõiguslikkusest riikide pingerida..

Ainult mõned naised suudavad täita tippjuhtide positsioone. Ühelt poolt on sundkvootide vastu palju kriitikat, teisest küljest kinnitavad mitmete uuringute järeldused (Petersoni Instituut, Morgan Stanley) soolise mitmekesisuse positiivset mõju juhtimisele, mida saab tegelikult mõõta ettevõtete paremate majandustulemuste alusel.

Üks riigi küpsuse näitajaid on naisettevõtjate, kes on leidnud julguse oma ettevõtte loomiseks, osakaal. Meestega võrreldes on naised jällegi vähemuses. Enamikku ettevõtteid juhivad endiselt mehed. Palgad.ee hüvitusmonitor avastas, et korporatsioonides on meestest juhte rohkem kui naissoost. Naiste osatähtsus ettevõtte juhtimises kujutab endast ettevõttekultuuri küpsust ja avatust. Paljud tänapäeva tööandjad on hakanud seda indikaatorit tõsiselt kasutusele võtma.

Ettevõtete läbipaistev palgapoliitika

Praegu investeerivad ettevõtted oma tööandja kaubamärgi tugevdamiseks palju energiat. Nad tahavad saada atraktiivseks tööandjaks nii meestele kui ka naistele. Töötajate palgast lähtuvalt püüavad nad muuta palgad läbipaistvamaks ja õiglasemaks. Kuid on ainult mõned ettevõtted, kes teevad seda omal valikul.

Saksamaal, Islandil, Austrias, Rootsis, Soomes ja Prantsusmaal on kehtestatud erinevad “aruandluse õigusnormid”, mis sunnivad ettevõtteid soolise lõhega tegelema. Suurbritannia käivitas selle protsessi eelmisel aastal. Seaduse järgi peavad kuni 2018. aasta aprillini avaldama kõik ettevõtted, kus töötab üle 250 töötaja (umbes 9000 ettevõtet kokku 15 miljoni töötajaga), meeste ja naiste palkade ning boonuste vahe. Nad peavad avaldama selle teabe nii oma veebisaidil kui ka oma klientide ja tarnijate veebisaitidel, mis mõjutavad otseselt ettevõtte üldist kuvandit. Mitmed ettevõtted on tunnistanud, et kui poleks sunnitud seda seadusega tegema, ei oleks nad tõenäoliselt kunagi soolisele erinevusele tähelepanu pööranud.

Naiste tööhõive suurendamine

Sugudevaheline erinevus on suurel määral mõjutatud tööhõive kättesaadavusest. Teisisõnu, millised on riiklikud tingimused, mis pakuvad naistele motivatsiooni töötamiseks. Tööturul on töötavate meeste osatähtsus endiselt kõrgem kui töötavate naiste protsent. Tänu tänapäeva elustiilile ja töötingimuste parandamisele kahaneb see lõhe järk-järgult.

Euroopa Liidu statistika näitab, et see on riigiti erinev. Tööhõive erinevus on väikseim Põhjamaades, näiteks Soomes, Norras ja Rootsis, samuti Balkani riikides, kus töötab umbes sama protsent mehi ja naisi. Teisest küljest on naiste tööhõive Kesk-Euroopa riikides pikemas perspektiivis sama ja lõhe on rohkem väljendunud. Suurel määral on selle põhjuseks paindlike töötundide pakkumine.

Osalise tööajaga pilet tööturule

Töötavate emade jaoks on sageli osaline tööaeg ainuke võimalus töötamiseks, kui nad soovivad töö- ja pereelu edukalt ühendada. Madalmaades töötab osalise tööajaga 74% kõigist töötavatest naistest, kuid EL-i keskmine on umbes kolmandik sellest. Saksamaa, Austria, Belgia ja Suurbritannia pakuvad suhteliselt häid tingimusi naistele – peaaegu pooled naised töötavad seal osalise tööajaga. Teisest küljest on idapoolsetel riikidel veel palju tööd teha, sest ainult kümnendik naisi töötab osalise tööajaga. Paindlik tööaeg aitab naistel tööturule jääda ja saavutada rahaline sõltumatus. Siinkohal peame lisama, et ainult vähesed naised suudavad saavutada mõistliku karjääri ja palgaarengu osalise tööajaga töötades. Järk-järguline üleminek täistööajaga töökohale parandab nende palga- ja karjäärivõimalusi.

Isade suurem kaasatus lapsehoolduses

Laste sünnitamine ja nende eest hoolitsemine on naiste jaoks oluline roll, mis hõlmab ka perekonna ja leibkonna eest hoolitsemist. Seega on loomulik, et mõned naised eelistavad pikendatud karjääripausi. Kuid selline pikaajaline puudumine mõjutab oluliselt nende palka. Kui naine jääb koos lapsega koju, töötab mees samal kohal oma karjääri edendamiseks ja palga suurendamiseks. Kui naine naaseb oma positsioonile, on mees juba palgast lähtudes kaugemale jõudnud. See kehtib ka lasteta naiste kohta. Praegu on palju arutelusid selle üle, kuidas naisi ei tohiks karistada laste saamise eest. Majapidamistöid peetakse jätkuvalt tasustamata töödeks ning paljud riigid hakkasid kehtestama õigusakte, mis motiveeriksid isasid perehooldusega rohkem kaasatud olema, hõlbustades seeläbi naise tööle naasmist ja edasist soolise lõhe vähendamist.

Töötajad kasutavad tihti palgauuringuid teabeallikana, et aidata kindlaks teha nende praegust turuväärtust seoses nende praeguse või tulevase tööga. Tee seda ka sina palgad.ee keskkonnas!