Kanal 2 ja TV3 nõudsid mõlemad ETV-lt kohtu kaudu 2,67 miljoni krooni suurust kompensatsiooni selle eest, et ETV taganes ühepoolselt reklaamist loobumise lepingust, kuid linnakohus andis aprillis vaidluses õiguse ETV-le.

Kanal 2 esitas linnakohtu otsusele ringkonnakohtule apellatsioonikaebuse, milles taotles ETV-lt 2.666.667 krooni väljamõistmist 1997. aastal sõlmitud ning ETV poolt ühepoolselt lõpetatud reklaamist loobumise lepingu alusel.

Neljapäeval avaldatud otsusega jättis ringkonnakohus Kanal 2 apellatsioonikaebuse rahuldamata, Kanal 2 võib esitada otsusele 30 päeva jooksul kassatsioonikaebuse riigikohtule.

Kohus mõistis Kanal 2-lt ETV kasuks välja ka 24.072 krooni advokaadikulude hüvitamiseks.

ETV-d kohtus esindanud vandeadvokaat Leon Glikman pidas BNS-ile edastatud teates ringkonnakohtu otsust heaks kohtupretsedendiks, mis kinnitab poolte lepinguvabaduse põhimõtet.

Kohtu hinnangul olid Kanal 2 nõuded vasturääkivad ja üksteist välistavad, samuti vastas sõlmitud leping poolte tahtele ja oli selle sõlmimise ajal pooltele kasulik.

Vastavalt otsusele ei tuvastanud kohus lepingu mittevastavust headele kommetele, nagu väitis Kanal 2. Samuti rõhutas ringkonnakohus, et ETV ei rikkunud lepingu ühepoolse lõpetamisega seadust ega tekitanud teisele poolele kahju.

Leon Glikman ei osanud hinnata, milline on Kanal 2 võimalikule kassatsioonikaebusele riigikohtu poolt menetlusloa andmise tõenäosus, kuid pidas võimalikuks, et see ei ole eriti suur, seega võib ringkonnakohtu otsus jääda selles asjas viimaseks lahendiks.

Kanal 2, TV3, TV1 ning ETV vahel 1997. aastal sõlmitud lepingu kohaselt pidi ETV reklaami näitamisest loobuma ning erakanalid kohustusid tasuma riigitelevisioonile selle eest kompensatsiooni.

1999. aasta mais teatas ETV lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest, kuna TV1 toonane omanik Eesti Sõltumatu Televisiooni AS oli jätnud oma maksekohustuse täitmata.

Eratelejaamad olid seisukohal, et ETV rikkus reklaamimüügist loobumise lepingut, näidates aprillis Atlas Andmeside reklaami ning alustades maikuus taas reklaami müüki.

Hoolimata lepingu lõpetamisest ei tagastanud ETV erakanalitele 1. aprilliks 1999 tasutud kaheksa miljoni krooni suurust ettemaksu.

Mai keskel teatasid pooled kokkuleppest, mille kohaselt lubas TV1 tasuda kiiresti oma võlad ning ETV lubas 1. juulini reklaami näitamisest hoiduda. Sellest hoolimata teatas ETV tollane peadirektor Toomas Lepp päev hiljem otsusest alustada taas reklaamimüüki.