Ehitusteenuste segmendi müügitulu ületas Swedbanki ootuseid 38% või 0,8 miljoni euro võrra. "Ettevõtte ehitusteenuste segmendi müügitulu on kasvanud kolm kvartalit järjest, mis andis meile indikatsiooni tõsta 2022. ja 2023. aastateks segmendi müügitulu ootuseid vastavalt 7,5 miljonile eurole (oli 6 miljonit eurot) ja 8,2 miljonile eurole (oli 6,1 miljonit eurot). Müüdud toodete ja teenuste kulu kasvas neljandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 34,4% ehk 2,6 miljoni euro võrra, peamiselt suurema elektrikulu tõttu, mis oli 24,3% või 0,35 miljoni euro võrra oodatust suurem," kirjeldas Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma.

Randma lisas, et stabiilsena püsinud müügitulu ja kasvanud kulud avaldasid negatiivset mõju ettevõtte brutomarginaalile, mis langes 2020. aasta 43% tasemelt 39% tasemele 2021. aastal. Kuna allpool brutokasumit üllatusi ei olnud, langes korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA (välja arvatud eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks) peaaegu brutokasumiga sama protsendi võrra (eelmise aasta sama perioodiga võrreldes -17,8%), 5,1 miljoni euroni.

Madalam hinnasiht ja dividendiootused

Swedbank toob oma analüüsis veel välja, et 2021. aastal alustas Tallinna Vesi kestliku infrastruktuuri ja teenuste toimepidevuse huvides põhivarainvesteeringute mahtude suurendamist. Kolmandas kvartalis sai valmis viimase kümnendi suurim investeering reoveepuhastisse ja ettevõte avaldas oma investeerimisplaanid lähiaastateks. "Seoses sellega tõstsime investeerimisväljaminekute ootuseid 2022.-2024. aastateks 25 miljonile eurole aasta kohta."

Ehitusteenuste segmendi müügitulu kasvu ning tariifide tõusu tõttu alates 2023. aastast, ootavad panga analüütikud, et 2022.-2024. aastatel ettevõtte müügitulu veidi kasvab. "Kuna ootame kulude kasvu stabiliseerumist, siis tõstsime marginaalselt kulumieelse ärikasumi EBITDA ootuseid 2022.-2024. aastateks. Kuna tõstsime ettevõtte põhivara investeeringute ootuseid, alandasime Tallinna Vee aktsia hinnasihti 11,7 eurole (eelnevalt 12,5 eurot) ning jätkasime Vähenda investeerimissoovitusega," märkis Randma. Tallinna Vee aktsia on viimasel nädalal kaubelnud 14 euro juures.

Analüüsi väljaandmise hetkel (11. veebruaril) kauples Tallinna Vee aktsia turul 19,1-kordse 2022. aasta oodatava hinna/kasumi suhtarvu P/E ning 14,6-kordse ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi suhtarvu EV/EBITDA juures, mis näitab panga analüütikute hinnangul, et aktsia oli turul ülehinnatud. "Kasvavate investeerimise väljaminekute tõttu alandasime ka 2021. aasta kasumist väljamakstava dividendi ootuseid 0,6 eurole aktsia kohta (eelnevalt 0,7 eurot aktsia kohta)."

Swedbanki soovituste selgitus

Swedbanki aktsiaanalüüsi soovituste struktuur koosneb kolmest soovitusest: osta, neutraalne (hoida), vähendada. Soovitused põhinevad järgmise 12 kuu väärtpaberi absoluutsel tootlusel. Absoluutne tootlus sisaldab aktsiahinna tõusu ja dividendimäära kombinatsiooni.

Aruandes mainitud väärtpaberite kohta antud soovitused põhinevad riski ja tulu kaalutlustel. Mida kõrgem on investeeringu riskikategooria, seda suurem on selle nõutav tulu. Aktsiainvesteeringute korral koosneb tulu kapitali väärtuse kasvust ja 12 kuu pikkuse investeerimisperioodi jooksul saadud dividendidest. Oodatav kapitali väärtuse kasv tähendab aktsia sihthinna võrdlust jooksevhinnaga . Ettevõtte riskitase sõltub tema aktsia hinna volatiilsusest, likviidsusest ja ärilistest väljavaadetest. Hinnasiht sõltub ettevõtte fundamentaalnäitajatest ja võrreldavate aktsiate turuväärtusest ning seda võib igal ajal muuta, kui toimuvad muutused ettevõttes / turul valitsevas arusaamas võrreldavas sektoris. Aruandes võidakse kasutada soovitusi „osta“, „neutraalne (hoida)“ ja „vähendada“. Järgnevas tabelis on näidatud soovituste ja sihthindade suhe aktsia riskitasemega võrreldes. Tegemist on näitlike vahemikega ja tegelikud soovitused võivad näidatust erineda, kui arvesse võetakse ka kõik muud asjassepuutuvad tegurid.

Osta: minimaalne oodatav investeeringu väärtuse kasv järgmise 12 kuu jooksul on 10% (minimaalne nõutav investeeringu kasv võib ettevõtte riskiprofiili arvestades suurem olla).

Neutraalne (hoida): oodatav investeeringu väärtuse kasv on alla 10% (oodatav investeeringu kasv võib ettevõtte riskiprofiili arvestades suurem olla).

Vähendada: oodata on investeeringu väärtuse vähenemist.

Swedbanki aktsiaanalüüsi osakonna soovituste aluseks on erinevad standardsed hindamismudelid. Näiteks: diskonteeritud rahavoogudel põhinev väärtus, mille alusel diskonteeritakse oodatavad tulevased rahavood nüüdisväärtusesse; aktsia suhteline hindamine sarnaste (rahvusvaheliste või riiklike) aktsiatega võrreldes; uudised, mis võivad aktsiahinda positiivselt või negatiivselt mõjutada; suhtelised ja absoluutsed kordajad nagu EV/EBITDA, EV/EBIT, PE, PEG ja netovarade mudelid ettevõtetele, millel on oma varade jaoks likviidsed turud. Vahel kaalutakse ka likvideerimisväärtuse mudeleid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid