Kui toidukaupade käibemaks langetada praeguselt 20 protsendilt nulli peale, siis kas see tähendab, et kõigi toidukaupade hind langeb viiendiku võrra? Kas tehnoloogia areng suurendab või vähendab ühiskondlikku ebavõrdsust? Mida saab Eesti riik teha inflatsiooni ohjamiseks ning kuidas erinevad Eesti võimalused näiteks Poola omadest? Kui teatud omadustega kliendile pakkuda teatud tingimustel kodulaenu, siis kui suur on tõenäosus, et ta selle pakkumise vastu võtab? Ning kui suure tõenäosusega ta laenu tähtaegselt tagasi maksab?

Neile ja paljudele muudele küsimustele otsitakse vastuseid TalTechis majandusanalüüsi magistriõppekaval. Majandusteaduses – nagu isiklikus elus või töökohal – võib olla lihtsaid küsimusi, kuid enamasti pole lihtsaid vastuseid. Tööelus tuleb sageli ette, et lahendama peab keerulisi probleeme – või peab lausa ise õige probleemi välja mõtlema! Seejuures ei piisa parimate vastuste leidmiseks pelgalt guugeldamisest või kolleegidelt õppimisest – ka traditsiooniline kõrgharidusõpe on asendamatu, arendades üha infotihedamaks ja komplekssemaks muutuvas maailmas aina vajalikumat (andme)analüüsioskust ning võimekust uusimast teadmisest aru saada ja seda rakendada.

Majandusteadusliku vundamendi ehitavad majandusanalüüsi magistrikaval ainekursused „Rakenduslik mikroökonoomika“, „Rakenduslik makroökonoomika“, „Avaliku sektori ökonoomika“ ja „Rahvusvaheline majandus“. Lisaks erinevate teooriate ja kontseptsioonide käsitlemisele tuuakse rohkelt näiteid praktikast; õppejõududeks on Eesti tipp-ökonomistid, kes lisaks TalTechile tegutsevad aktiivselt ka Eesti Pangas.

Lisaks „klassikalistele“ ökonoomika-ainetele on majandusanalüüsi õppekaval tähtsal kohal ka erinevad andmeteadusega seotud ainekursused, sest tänapäeva majandusteadus on suuresti andmetöötluse ja -analüüsi ning statistiliste meetodite rakendamise keskne. Majandusteaduses on üldjuhul rõhk vaatlusandmetel, mille töötlemine ja analüüs on komplitseeritum kui näiteks laboritingimustes eksperimentide käigus loodud andmete käsitlemine. Kuna (suur)andmed on reeglina vaatlusandmed, siis leiab majandusteaduse raames välja arendatud statistiline aparatuur – ökonomeetria – eri valdkondades järjest ulatuslikumat kasutust.

„Rakendusliku ökonomeetria“ kursusel õpitakse süvendatult erinevate regressioonmudelite hindamist ning „Rakendusliku majandusanalüüsi“ kursusel tutvustavad erinevad õppejõud erinevate statistiliste meetodite rakendamist konkreetsetele probleemidele; lisaks TalTechi teadlastele on kaasatud spetsialistid välisülikoolist, Eesti Pangast ja IT-ettevõttest. „Mitmemõõtmelises statistilises analüüsis“ käsitletakse muuhulgas masinõppe meetodeid nagu peakomponentide analüüs ja klasteranalüüs. Boonuseks on, et ligi poole ainest moodustab sissejuhatav kursus programmeerimiskeelde R, mille läbinuna oskavad tudengid R-i abil andmeid käsitseda, analüüsida ning efektselt visualiseerida.

Valikainetena on võimalik sooritada ainekursused „Andmekaeve suurandmetest“, „Andme- ja ärianalüütika“ ja „Andmebaasid I“ (viimane annab teadmised SQL-keelest ja andmebaaside ülesehitusest laiemalt). Neid kursuseid loetakse tavapäraselt TalTechi infotehnoloogia teaduskonna tudengitele, kuid valikainetena on need olnud hinnas ka majandusanalüüsi magistrantide seas. Rahandushuvilistele sobivad valikaineteks aga näiteks „Ettevõtte rahanduse süvakursus“ ja „Investeeringute analüüs“.

TalTechi majandusanalüüsi magistriõppekava on ainuke eestikeelne ehk täiskoormusel tasuta õppimist võimaldav õppekava Eestis, mis annab ühtaegu nii tugeva majandusteadusliku baasi kui andmeteaduse alased oskused. Mitmeid õppeaineid loetakse inglise keeles, mistõttu omandatakse ka erialane inglise keel. Väikesed, umbes 15–20 magistrandist koosnevad kursused toetavad kokkuhoidva ja üksteist abistava kogukonna kujunemist ning võimaldavad õppejõududel anda tudengite kodutöödele põhjalikku personaliseeritud tagasisidet.

Kõlab liiga hästi, et olla tõsi? Mainimata on jäänud üks oluline aspekt: majandusanalüüsi õppekava ainete läbimine pole lihtne ning kindlasti ei piisa õppeainete sooritamiseks pelgalt loengutes käimisest. Oluline roll on iseseisval pingelisel õppetööl, mille jaoks peab iga tudeng leidma aja ja motivatsiooni. Kui aga tunned, et oled selleks väljakutseks valmis, siis ootame Sind kandideerima majandusanalüüsi magistriõppesse!

Kandideerimiseks tuleb esitada CV ning tulla vestlusele; loe õppekavast ja sisseastumistingimustest lähemalt siit: taltech.ee/majandusanaluus. Kui esialgu käib täiskoormusel magistriõpe üle jõu, siis oled alati oodatud oma teadmisi täiendama (või värskendama) TalTechi avatud ülikooli, kus saab majandus- ja andmeanalüüsi alaseid ainekursuseid läbida ükshaaval.

Jaga
Kommentaarid