Suurimad puudused, mille Rahapesu Andmebüroo Hodltech OÜ tegevuses tuvastas, olid muu hulgas puudulik riskihinnang, riskiisu; ettevõtte tegevusele mitte vastavad ja üldsõnalised protseduurireeglid; süsteemne hoolsusmeetmete kohaldamata jätmine näiteks klientide isikusamasuse tuvastamisel või ärisuhte loomisel ja seirel. Ettevõte ei täitnud rahapesu ega terrorismi rahastamise kahtlusest teatamise kohustust.

„Antud ettevõte oli miljarditesse küündiva käibe ning sadade tuhandete klientide arvu poolest Eesti suurim virtuaalvääringu teenuse pakkuja, kuid ei kandnud sellele vastavat vastutust oma klientide ega Eesti riigi ees,“ sõnas Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.

„Teenusepakkujal oli Eestis vaid üks töötaja ning kokku oli asutuses kolm riskide juhtimisega tegelevat isikut ning ettevõtte sisekontrollisüsteem ei olnud selgelt vastavuses võetavate riskidega. Ettevõte tõi Eesti turult lahkumise ajendiks uued rahvusvahelistele normidele vastavad seadusenõuded ning teavitas Rahapesu Andmebürood kavatsusest asuda virtuaalvääringu teenust pakkuma veel mitte sellistele standarditele vastava seadusandlusega lähiriigis,“ rääkis Mäeker.

Rahapesu Andmebüroo jätkab järelevalvetegevust virtuaalvääringu teenusepakkujate sektoris, sh seoses nii rahapesu tõkestamise kui ka rahvusvaheliste finantssanktsioonidega seoses.

2022. aasta alguses kehtis Eestis 381 tegevusluba virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks.15. juuniks tuli ettevõtetel esitada seadusemuudatusest tulenevalt tegevusloa muutmise taotlus. Taotluste hindamine toimub Rahapesu Andmebüroos paralleelselt igapäevase järelevalvetööga. 14. juuli seisuga oli Eestis 189 kehtivat tegevusluba virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks.