Eelnõuga seadusesse lisatav tegevuspiirang tähendab, et kuue kuu jooksul pärast ministrina töötamist on keelatud asuda tööle juhtimis- või kontrollorgani liikmena sellises eraõiguslikus juriidilises isikus, mis kuulub tema poolt ministrina juhitud ministeeriumi valitsemisalasse. Seda juhul, kui minister on oma ametiaja jooksul langetanud selle tegevust puudutavaid olulise mõjuga otsuseid või kui neil on lepingulised suhted tema juhitud ministeeriumiga.

Varasemalt oli selline keeld ministril asuda pärast ametikohalt lahkumist teatud perioodil tööle oma valitsemisala äriühingu või sihtasutuse juhtimis- või kontrollorgani liikmena kokku lepitud hea tava tasandil.

Eelnõuga täpsustatakse ka seaduse sõnastust, et selgelt oleks mõistetav põhiseaduslik piirang, mille kohaselt ei tohi valitsuse liige kuuluda aktsiaseltsi, osaühingu või tulundusühistu juhatusse või nõukokku. Põhiseadus ei erista siin ka riigi, kohaliku omavalitsuse ega eraomandis olevaid äriühinguid või korteriühistuid.

Lisaks muudetakse sätteid, mis ei ole enam asjakohased või on vananenud. Nii ei ole enam aktuaalne näha ette tööandja eluruumi. Eelnõuga asendatakse tööandja eluruumi andmine võimalusega hüvitada iga kuu eluasemekulud kuni 15% ulatuses vabariigi valitsuse liikme ametipalgast. Seda juhul, kui valitsuse liige elab väljaspool ministeeriumi asukoha kohaliku omavalitsuse üksust ja sellega piirnevaid kohaliku omavalitsuse üksusi. Seega viiakse eluasemekulude hüvitamine sarnasemaks riigikogu liikme eluasemekulude hüvitamisega.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid