Ühisjärelevalve eesmärk on töötada välja soovitused isikuandmete töötlemise ja kaitse parandamiseks. See viiakse ellu 2021. aastal toimunud Balti riikide järelevalveasutuste kohtumise tuules, mille käigus otsustasid ametiasutused, et 2022. aastal korraldatakse Eestis, Lätis ja Leedus ühine valdkondlik järelevalve.

Andmekaitseasutused on kokku leppinud, et järelevalve viiakse läbi nende ettevõtete suhtes, kes pakuvad eraisikutele kergliiklusvahendite (nt elektriliste tõukerataste) lühiajalist renti. Põhiline tähelepanu on teenusepakkujatel, kelle peamine tegevuskoht asub mõnes Balti riigis ja kes pakuvad oma teenuseid kogu Baltikumis. Lisaks võib iga riigi järelevalveasutus teistest sõltumatult laiendada järelevalve ulatust ka nende ettevõtjate tegevusele, kes tegutsevad ainult ühes riigis.

Nende järelevalvemeetmete eesmärk on kontrollida ELi isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele vastavust ja seega käsitleda ennetavalt võimalikke ohtusid isikuandmetele sektoris, mille tähtsus paljude inimeste igapäevaelus on viimase kolme aasta jooksul kiiresti kasvanud.

Järelevalve tulemusena saadud teavet analüüsitakse kolme riigi asutuste koostöös, järelevalveasutused otsustavad võimalike edasiste järelevalvemeetmete üle ning töötavad ühiselt välja soovitused ettevõtetele, kes sarnaseid teenuseid eraisikutele osutavad.