Poleemikat on tekitanud fakt, et ettevõtte poolt aktsionäridele planeeritud väljamakse on samas suurusjärgus IPO käigus kogutud rahaga, kuid IPO käigus väljamaksest juttu ei olnud.

Järgneb Priit Vaikmaa selgitus:

2021. aasta lõpus aset leidnud IPO käigus sai TextMagic AS 2,5 miljoni euro väärtuses investeeringuid. IPO-l oli kolm põhilist eesmärki:

  • saada täiendavat kapitali, mida saaks kasutada tegevuse arendamiseks;

  • suurendada aktsiate likviidust ja seeläbi muuta atraktiivsemaks töötajate optsiooniprogramm;

  • tugevdada TextMagicu brändi.

See on välja toodud ka ettevõtte kirjelduses.

Kuigi TextMagicu äri oli ja on kasumlik, siis IPO ajal avaldatud plaanide kohaselt TextMagic AS dividende jaotada ei kavatsenud. Taolise konservatiivse kavatsuse põhjuseks olid raamatupidamislikud reeglid. Suure immateriaalse põhivara tõttu oli suur ka selle amortisatsioon. Sisuliselt sõi amortisatsioon „paberil“ ära kasumi. Enne IPO-t avaldatud ettevõtte kirjelduse kohaselt pidi 2022. aasta amortisatsioon moodustama ca 5 miljonit eurot.

2022. aastal muutis TextMagic AS oma amortisatsioonipoliitikat. Muudatuse tegemisel konsulteeris TextMagic AS oma audiitoritega. Selle tulemusena oli 2022. aasta kuue esimese kuu amortisatsiooniks ca 800 tuhat eurot ja terve aasta amortisatsiooni suuruseks peaks tulema ca 1,6 miljonit eurot.

TextMagic AS-i müügitulu ja netorahavood on 2022. aastal olnud väga tugevad. Müügitulu langeb suuresti kokku ettevõtte kirjelduses välja toodud prognoosidega (rahavoogude prognoosi ettevõtte kirjeldus ei sisaldanud). Seda arvestades pidas TextMagic AS-i juhtkond õigustatuks anda aktsionäridele võimalus hääletada „omanikutulu“ jaotamise üle. Kõik aktsionärid said võimaluse anda otsuse poolt või selle vastu oma hääle.

Kuna 2021. aasta aruandest nähtus suure amortisatsiooni tõttu siiski kahjum, ei saanud panna hääletamisele dividendide jaotamist. Seetõttu otsustas TextMagic AS-i juhatus koostöös oma nõustajatega teha ettepaneku fondiemissiooni läbiviimiseks ja seejärel aktsiakapitali vähendamiseks. Tegu on hästi tuntud mehhanismiga omanikutulu jaotamiseks. Selle käigus

  • konverteeritakse kunagi aktsionäride poolt sisse makstud ülekurss aktsiakapitaliks;

  • seejärel vähendatakse aktsiakapitali; ja

  • seejärel tehakse aktsionäridele väljamakse selle vähendamise arvel (veel ei ole ühtegi väljamakset tehtud; neid saab teha alles 2023. aasta alguses).

Eraldi tuleb rõhutada, et selle ülekursi, mis aktsiakapitaliks konverteeriti ja mille arvelt suurendati kõigi aktsionäride aktsiate väärtust, maksis sisse suuraktsionär Monday Media OÜ. St sisuliselt suurendati fondiemissiooni käigus kõigi aktsionäride osalust suuraktsionäri Monday Media OÜ sissemakse arvelt.

TextMagic AS-le on ette heidetud fondiemissiooni ajastust. Kuigi TextMagic AS oleks hea meelega soovinud selle läbi viia pärast 2022. aasta kuue kuu vahearuande avaldamist, ei soovinud juhtkond seda teha seadusest tulenevate nõuete tõttu. Nimelt peab fondiemissiooniks kasutama auditeeritud aruannet. Seejuures ei tohi aruanne äriregistri avalduse esitamise ajaks olla vanem kui kaheksa kuud (st fondiemissiooni avaldus peab olema äriregistrile esitatud hiljemalt augusti lõpuks). Oma vahearuannet TextMagic AS ei auditeeri, mistõttu seda fondiemissiooniks kasutada ei saa ja kasutama peab aastaaruannet.

Kuue kuu aruande avalikustas TextMagic 15. augustil. Arvestades, et tegu on puhkuste perioodiga, esines TextMagic AS-i juhtkonna arvates märkimisväärne risk, et jättes fondiemissiooni puudutava hääletuse ja sellega seotud tegevused augusti teise poolde, ei jõuta augusti lõpuks äriregistrile lihtsalt avaldust ära esitada (st kindlasti ei olnud võimatu, et avaldus jõutakse ikkagi ära esitada, kuid juhtkond ei soovinud seda riski võtta).

Kuigi aktsionäridele tehtava väljamakse summa jääb tõepoolest IPO käigus kaasatud kapitali suurusjärku, peab eraldi rõhutama viite asjaolu.

Esiteks on IPO käigus kaasatud kapital suuresti juba ära kulutatud. Juba 2022. aasta esimese kuue kuuga on investeeringutele läinud rahavood ca 1,3 miljonit eurot. Lisaks on TextMagic AS pidanud kandma erinevaid arendustegevusega seotud kulutusi, mis ei kajastu investeerimistegevuse rahavoogudena rahavoogude aruandes.

Teiseks oli ja on omanikutulu väljamakse ise plaanitud alles 2023. aasta esimestele kuudele. Selleks ajaks on ainuüksi investeeringute rahavood ületanud 2,5 miljonit eurot.

Kolmandaks, ettevõtte kirjelduse kohaselt prognoosis TextMagic AS 2022. aasta amortisatsiooniks ca 5 miljonit eurot. Pärast arvestuspoliitika muutust peaks selleks kuluma ca 1,6 miljonit eurot. Selliselt jääb plaanitud väljamakse – 2,55 miljonit eurot – väiksemaks kui „amortisatsiooni kokkuhoid“.

Neljandaks tehakse väljamakse kõigile aktsionäridele. Väljamakse suuruseks on 0,3 eurot aktsia kohta.

Viiendaks, juba 30. septembril 2021, st enne IPO-t, oli TextMagic AS-i kontol üle 3,2 miljoni euro raha. Kui suuraktsionär Monday Media OÜ oleks soovinud teha endale suurt omanikutulu väljamakset, ei olnud selleks vaja IPO käigus koguda raha; raha oli juba olemas.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid