Finantsteenuse osutaja on AS SEB Pank. Esitatud teavet ei tohi käsitleda väärtpaberite või teenuse pakkumisena, investeerimisnõustamise, -soovituse ega kohustusena osta või müüa väärtpabereid või teha mis tahes muid tehinguid. Enne mis tahes investeerimisalase otsuse tegemist palume Teil hoolikalt tutvuda teenust ja väärtpaberit puudutavate tingimustega ja kaasnevate võimalike riskide ning tasudega; samuti soovitame põhjalikult analüüsida tehingu võimalikke finantsilisi, juriidilisi, regulatiivseid, raamatupidamislikke ja maksualaseid küsimusi. Vajadusel pidage nõu asjatundjaga.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid