Eesti tarbijate energiavarustuskindluse tagamisel peame väga oluliseks kliimaneutraalsust, me mõtleme kaasa ja panustame Euroopa kliimaeesmärkide saavutamisse. Ettevõttena oleme süsiniku jalajälje vähendamises võtnud ambitsioonika eesmärgi – muuta Elering 2030. aastaks kliimaneutraalseks.

Eleringi olulisus Eestile

Elektrisüsteemis peab igal ajahetkel olema tasakaal tootmise ja tarbimise vahel, et süsteem ei kustuks. Selle tagamiseks juhivad Eleringi inimesed Eesti elektrisüsteemi reaalajas. Gaasisüsteem ei ole nii tundlik, kuid ka seda juhivad tublid eleringlased reaalajas, et gaas mööda välisühendusi ja siseriiklikku põhivõrku väiksematesse jaotusvõrkudesse ja sealt tarbijani jõuaks.

Energia transpordi sujuvaks liikumiseks arendab ja peab Elering üleval nii elektri kui ka gaasi siseriiklikku põhivõrku ja välisühendusi.

Mida see tähendab?

Elektrit toodavad elektrijaamad ja sealt liigub elekter Eleringi hallatavasse põhivõrku. Põhivõrku kuuluvad valdavalt võimsad, 330- ja 110-kilovatised õhuliinid. Põhivõrgust liigub elekter jaotusvõrkudesse ja mööda nende väiksemaid liine tarbijani. See tähendab ühtlasi, et Eleringi klientideks ei ole eratarbijad, vaid just needsamad jaotusvõrgud ja mõned üksikud suured tööstused.

Eleringi inimesed

Eleringi kõige suuremaks kapitaliks meie elutähtsa missiooni igapäevasel elluviimisel on meie inimesed ja nende teadmised ning oskused.

Eleringi iseloomustab suhteliselt väike tööjõu voolavus ja see on midagi, mille nimel me teadlikult töötame.

Me toetame töö ja õppimise ühendamist ning innustame spetsialistide erialast ja isiklikku arengut. Hariduse omandajatele ja edasiõppijatele võimaldame paindlikku töökorraldust ning täiendavaid õppepuhkuse päevi.

Me toetame ühtsuse ja meeskonnatunde arendamist. Selleks on Eleringis pikaajaline ühistegevuste traditsioon. Nii leiavad hea kontakti uued ja kogenud, nooremad ja vanemad erinevate tööülesannetega Eleringi töötajad, kes vahetavad kogemusi ja õpivad üksteiselt. Heaks traditsiooniks on saanud iga-aastased ühisüritused, näiteks aastaseminar, millega ühtlasi tähistatakse ettevõtte loomist, samuti spordipäev, suveseminar ning elektri ja gaasi ettevõtte ühtse katuse alla toomist tähistav sündmus sügisel. Lisaks hulganisti väiksemaid ühistegevusi ja koosviibimisi.

Me toetame tervislikke eluviise. Seetõttu pakume spordikompensatsiooni ja Eleringis toimuvad ka erinevad spordiga seotud nii ettevõttepoolsed kui ka omaalgatuslikud üritused ja ühistegevused.

Me toetame uusi töötajaid. Viimase viie aasta jooksul on Eleringiga liitunud 144 uut töötajat, mistõttu on läbimõeldud sisseelamise ja arendustegevuste korraldus meile väga oluline. Sisseelamisprogrammi kestus on Eleringis orienteeruvalt 1,5 kuud. Programmi vältel kohtub uus töötaja erinevate üksuste esindajatega ning saab ülevaate ettevõtte tegevusvaldkondadest ja üksuste tööst, ettevõtte väärtustest, kultuurist ning Eleringi rollist ja vastutusest ühiskonnas.

Me toetame üksteist. Mentorlus ja juhendamine on osa ettevõtte kultuurist. Koostööd meeskondades ja meeskondade vahel soodustame ka koostööpäevadega.

Me toetame kaasaegset töökeskkonda. Tegeleme pidevalt töökeskkonna parandamisega. Kõikidele kontoritöötajatele on loodud avarad, valgusküllased ja hea sisekliimaga kaasaegsed töökohad. Kontoris on võimalik kasutada eraldumist võimaldavaid töökohti (silent box’id), ergonoomilisi laudu ja toole. Ettevõttes on loodud kõik võimalused, et erivajadustega inimesed saaksid meie töökeskkonnas piiranguteta töötada.

Ühiskonnale tervikuna niivõrd olulise töö tegemisel on töötajate pühendumus väärtus, mille oleme seadnud üheks strateegiliseks eesmärgiks. Kord aastas viime läbi töötajate pühendumuse uuringut, kus uurime indeksi komponentide koosmõju üldise rahuloluga. 2021. aasta lõpul läbi viidud pühendumuse uuringu tulemus oli 81%. Et hoida see tulemus vähemalt üle 70% taseme, tegeleme pidevalt Eleringi kui tööandja tugevuste hoidmise ja arendamisega.

Lai valdkond

Tihtipeale arvatakse, et Elering, see on väga spetsiifilise tehnikaharu ettevõte ja meie juures töötavad vaid elektroenergeetikud. Kuigi andekaid elektroenergeetikuid ootab meie maja alati, on Eleringis viimastel aastatel enim kasvanud meie IT-meeskond, sest ka energeetikas on infotehnoloogia kasutamine muutunud järjest olulisemaks. Eleringi fookuses on IT ja energeetika kompetentside ühendamine ja teadmiste jagamine ettevõtte sees. See on oluline lisaväärtus nii meile kui ettevõttele, aga ka töötajale endale.

Jaga
Kommentaarid