Liikmesriigid peavad tagama, et miinimumpalgaga on võimalik inimväärselt ära elada ja mõistlikult töötada. Ühtlasi tuleb soodustada töötasu üle kollektiivläbirääkimiste pidamist

Direktiivi eesmärk on parandada kõigi EL-i töötajate töö- ja elutingimusi ning majanduslikku ja sotsiaalset olukorda. Selleks peavad liikmesriigid tagama, et siseriiklikus õiguses ja/või kollektiivlepingutes sätestatud miinimumpalk võimaldab inimväärselt ära elada.

Uued reeglid kehtivad EL-is kõigile töötajaile. Liikmesriigid, kus miinimumpalk on juba kollektiivlepingutega kaitstud, ei pea neid reegleid siiski kehtestama.

Piisav miinimumpalk

Miinimumpalga kehtestamise eest vastutavad liikmesriigid. Nemad on kohustatud tagama, et see võimaldaks töötajatele elukalliduse ja üldise palgataseme kontekstis inimväärse elu. Miinimumpalga piisavust saab hinnata näiteks kaupade ja -teenuste ostukorvi alusel. Samuti võib miinimumpalga siduda keskmise palgaga, kehtestades miinimumpalgaks 60% brutomediaanpalgast või 50% keskmisest brutopalgast.

Euroopa Parlamendi hinnangul on valdkondlikud ja sektoriülesed kollektiivläbirääkimised piisava miinimumpalga saavutamisel väga kaalukad. Seetõttu tuleb neid toetada ja laiendada. Liikmesriigid, kus kollektiivläbirääkimistega on hõlmatud vähem kui 80% töötajatest, peavad koos sotsiaalpartneritega koostama tegevuskava hõlmatuse suurendamiseks.

Uue õigusakti kohaselt peavad liikmesriigid tagama edaspidi ka usaldusväärse järelevalve ja kontrollima nõuete täitmist. Ühtlasi tuleb neil lahendada probleemid, mida põhjustavad kuritarvituslikud allhanked, fiktiivsed füüsilisest isikust ettevõtjad, registreerimata jäetud ületunnitöö või töö suurem intensiivsus.

Dennis Radtke (EPP, Saksamaa) ütles pärast hääletust: „Praegune olukord näitab taas, et Euroopa vajab toimivat, tugevat sotsiaalpartnerlust. Poliitika ei suuda kriisi ajal iga probleemi süvitsi lahendada.“

Agnes Jongerius (S&D, Madalmaad) lisas: „Toiduainete ja energia hinnad ning elamiskulud on plahvatuslikult tõusnud. Inimestel on keeruline ots otsaga kokku tulla. Me peame kiiresti reageerima, töö peab võimaldama inimestel jälle ära elada. Selles direktiivis selgitatakse, milline peaks olema piisav miinimumpalk. Ühtlasi soodustab see kollektiivläbirääkimisi, mis tagab rohkematele töötajatele parema kaitse.“

Eeldatavalt kiidab nõukogu kokkuleppe ametlikult heaks septembris. Liikmesriikidel on seejärel direktiivi nõuete täitmiseks aega kaks aastat.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid