Niisiis on meie piirkonnal valmisolek erakorraliseks sünkroniseerimiseks ja see tähendab järgmist.

Balti riigid ja Poola on valmistunud olukorraks, kus desünkroniseerimine Venemaast võib toimuda erakorraliselt. Selleks on Elering leppinud Balti riikide ja Poola süsteemioperaatoritega kokku konkreetsed tegevused ja protokollid, kuidas võimalikult ohutult ja kiirelt Mandri-Euroopa sünkroonalaga liituda. „Nii tagatakse tarbijatele varustuskindlus ning kaitstakse riikide julgeolekualaseid ja majanduslikke huve. Seejuures toimuks erakorraline sünkroniseerimine lõpptarbija jaoks märkamatult tundide jooksul,“ lubavad nad lehel, mida on viimati uuendatud juulis.

Lihtsustatult on desünkroniseerimise-sünkroniseerimise protsess Eleringi sõnul järgmine.

  1. Balti riigid desünkroniseeritakse Venemaa ja Valgevene (IPS/UPS) sagedusalast, mille tulemusena ei kontrollita Balti riikide elektrisüsteemi inertsi ega sagedust Venemaalt.

  2. Balti riigid toimivad saartalitusena, mille jooksul tagatakse vajaminev inerts lokaalsete võimete ja vahenditega.

  3. Balti riigid sünkroniseeritakse Mandri-Euroopa sagedusalaga.

Elering töötab enda sõnul järjepidevalt koostöös Läti, Leedu ja Poola partneritega, et suurendada valmisolekut erakorraliseks sünkroniseerimiseks. Selleks on korraldatud järgmised tegevused.

  • Alytuse alajaama Leedus on paigaldatud 400/330kV vahelduvvoolutrafod, mis tagavad tehnilise valmisoleku erakorraliseks sünkroniseerimiseks läbi LitPol lingi loetud tundide jooksul.

  • Põhjamaade süsteemioperaatoritega on sõlmitud kokkulepped sageduse toetuse saamiseks alalisvooluühenduste kaudu läbi EstLink 1, EstLink 2 ja NordBalt kaablite.

  • Korraldatakse regulaarset süsteemioperaatorite juhtimiskeskuste väljaõpet olukorraks, kus Venemaa ja Valgevene desünkroniseerivad elektrivõrgu.

  • On loodud juriidiline ja tehniline raamistik erakorraliseks sünkroniseerimiseks Mandri-Euroopaga.