Eelnõus seisab, et arengukava üldine eesmärk on tagada Eesti metsanduse kestlikkus, mis on selgitatud kolme alaeesmärgi kaudu. Esiteks on tarvis, et metsandus aitaks tagada metsaökosüsteemide ning nende elurikkuse püsimise, leevendaks kliimamuutusi ja kohaneks kliimamuutuste mõjuga. Teiseks, et metsasektor oleks majanduslikult konkurentsivõimeline ning kolmandaks, et metsandus oleks kaasav ja arvestaks sotsiaalsete ning kultuuriliste väärtustega.

Eesti metsatöötajate ametiühing ja Eesti metsa- ja puidutööstuse liit leiavad aga, et arengukava on hetkel puudulik ja arvesse tuleks võtta pikemat perspektiivi, sõjamõjusid ning kliimaeesmärke. Kaks asutust teatavad oma ettepanekutes samuti, et siinkohal esindavad nad sektori tööandjaid ning töötajaid.