Viivitused liikmesriikide elektriturgude liitmisel on kuhjunud ELi juhtimisraamistiku puuduste ja piiriülest kaubandust võimaldavate regulatiivsete vahendite keeruka süsteemi tõttu, mis on aeglustanud turueeskirjade rakendamist. Euroopa Komisjoni ja ACERi ehk ELi energeetikaameti turujärelevalve ei ole samuti piisavaid parandusi kaasa toonud. Järelevalvemeetmed kuritarvitamise ja manipuleerimise piiramiseks ei ole piisavalt ranged, mis tähendab, et peamine risk ELi elektriturul jääb lõpptarbijate kanda.

Elektriturge tuleks rohkem integreerida

1996. aastal alustas EL keerukat projekti liikmesriikide elektriturgude täielikuks integreerimiseks. Selle eesmärk oli pakkuda tarbijatele kõige odavamaid võimalikke elektrihindu ja muuta ELi energiavarustus turvalisemaks. Ligi kümme aastat pärast projekti kavandatud valmimist 2014. aastal reguleerib turgu aga endiselt 27 riiklikku raamistikku. Nagu praegune energiakriis on ilmekalt välja toonud, erinevad hulgihinnad liikmesriigiti märkimisväärselt ning jaehindu mõjutavad endiselt tugevalt liikmesriikide maksumäärad ja võrgutasud, mitte avatus konkurentsile.

„Hoolimata ELi seatud teretulnud ja vajalikust eesmärgist tuleks Euroopa elektriturge tunduvalt rohkem integreerida,“ ütles auditit juhtinud kontrollikoja liige Mihails Kozlovs. „Energia- ja elukalliduse kriis, millega ELi kodanikud praegu silmitsi seisavad, on ELi elektrienergia siseturu loomise vajaduse veelgi pakilisemaks muutnud.“

Mõningatest olulistest edusammudest hoolimata edenes kõigi liikmesriikide elektriturgude liitmine aastatel 2015–2021 aeglaselt ning oli ELi piirkondade ja turusegmentide kaupa ebaühtlane. Ükski siduvatest ELi suunistest ei toiminud liikmesriikides täielikult; ka ei olnud tehtud märkimisväärseid edusamme piiriülese ülekandevõimsuse suurendamisel.

Komisjoni analüüs oli puudulik

Audiitorite hinnangul tulenevad viivitused komisjoni otsusest rakendada võrgusuuniseid tingimuste ja meetodite abil, mille heakskiitmine on riikide reguleerivate asutuste ja ACERi ülesanne. See muutis piiriülese kaubanduse eeskirjade ühtlustamise liiga keeruliseks ja aeganõudvaks. Audiitorid rõhutavad, et komisjon ei analüüsinud oma mõjuhinnangus piisavalt enda turukorraldust ja juhtimist puudutavate otsuste mõju. Järelevalve kõnealuste eeskirjade ühetaolise rakendamise üle liikmesriikides tehti eeskätt ACERi ülesandeks. Audiitorid leidsid aga, et ACERi järelevalve ja aruandlus ei olnud piisavad, eelkõige andmete ja ressursside nappuse ning ebapiisava kooskõlastamise tõttu komisjoniga.

Turujärelevalve puudulik

Turujärelevalve, mis peab turu kuritarvitamist ja manipuleerimist avastama ja ära hoidma, oli samuti puudulik. Audiitorite hinnangul ei kogunud ACER andmeid põhjalikult ja tema kogutud andmete analüüs hõlmas liiga väikest hulka kuritarvituste liike. Lisaks eraldas ACER andmeanalüüsiks ebapiisavalt ressursse ning ei suutnud toetada uurimisi järjest suureneva arvu kahtlustatavate piiriüleste turukuritarvituste juhtumite kohta. Audiitorid hoiatavad, et elektritootjad, tarnijad ja vahendajad võivad ära kasutada lünki või, mis veelgi halvem, et liikmesriigid võivad omavahel konkureerida, pakkumaks turuosalistele karistuste ja jõustamise osas kõige leebemaid tingimusi. Samal ajal ei ole ACERil volitusi, et tagada eeskirjade ühetaoline jõustamine liikmesriikides.

EL jagab vastutust energiapoliitika elluviimise eest liikmesriikidega. Piiriülene elektrikaubandus peaks võimaldama ettevõtetele ja kodanikele kogu ELis juurdepääsu kõige odavamale elektrienergiale. Audiitorid analüüsisid, kui hästi aitasid komisjoni regulatiivne lähenemisviis ja ACERi turujärelevalve kaasa ELi eesmärgile luua nõuetekohaselt toimiv elektrienergia siseturg. Nad uurisid perioodi alates 2015. aastast kuni 2021. aasta lõpuni, keskendudes peamiselt elektri hulgimüügiturgudele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid