Majanduskomisjoni algatatud seadus loob mitmed taastuvenergia edendamist soodustavad eeldused.

Seaduse seletuskirja järgi puudub seni taastuvelektrit tootma hakata soovival ettevõtjal motivatsioon oma tootmise võimalikult kiireks väljaehitamiseks ja liitumispunkti kiireks kasutuselevõtuks ning see on saanud tuntavaks takistuseks uute elektrijaamade ehitamisele ja võrguga ühendamisele. Kui elektrivõrgu ressurss on märkimisväärses mahus broneeritud, kuid tootmisi ei ehitata mõistliku aja jooksul valmis, aga broneeringutest ei loobuta, siis ei mahu võrku kasutama tootjad, kes ka tegelikult elektrit toodaks.

Seadus lahendab fiktiivsete broneeringute probleemi, andes võrguettevõtjatele õiguse võtta broneeritud elektrivõrgu ressursi mittekasutamise eest põhjendatud tasu 38 000 eurot MVA kohta aastas. Uued tootmisambitsiooniga liitujad peavad võrguga liitumise lepingu sõlmimisel tasuma ka tagatise 38 000 eurot MVA kohta. Kui tootmine päikesepaneelide puhul ühe, avameretuuleparkide puhul kolme ja muude tehnoloogiate puhul kahe aasta jooksul käivitub, saab elektritootja tagatise tagasi. Nõue kehtib tootmisseadmetele, mis on suuremad kui 15 kW, seega kodutarbijad tagatist tasuma ei pea. Tagatise nõuet ei rakendata ka juhul, kui taotleja tasub 70 protsenti liitumistasust või korterelamule rajatav tootmisseade ühendatakse võrguga. Regulatsiooni eesmärgi täitmises on suur roll tehnoloogia muutmise keelul sama liitumistaotluse raames, kusjuures keeluga kaasneva põhiseadusliku riive vähendamiseks rakendatakse olemasolevatele lepingutele kohanemiseks üleminekuaega ehk üleminekuperiood on mõeldud neile, kes tänaseks on nimetatud protsessiga juba alustanud, st väljaminekuid tehnoloogia muutmiseks teinud.

Samuti seadustati muudatused, mis võimaldavad taastuvelektrijaamade planeeringutele kuluvat aega kohati kuni 2-3 aasta võrra lühendada. Lihtsamaks muutub ka mereala avalike konkursside korraldus. Ka sätestab uus seadus, et valdkonna eest vastutav minister teeb hiljemalt 1. oktoobriks valitsusele ettepaneku korraldada meretuuleenergia tootmisvõimsuse turule toomiseks vähempakkumine, et 2030. aasta taastuvelektri eesmärgi täitmiseks uue tootmisvõimsuse leidmiseks vajadusel ka avameretuuleparke kaasata. Veel leevendatakse raamatupidamisaruandluse ja auditeerimise nõudeid väiketootjatele.

Lisaks kehtestatakse elektrienergia müügist saadud tulule tulumaksuvabastus, kui elekter on toodetud taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmiseks kasutatava kuni 15 kW netovõimsusega tootmisseadmega. Vabastus laieneb ka korteriühistutele.

Peale selle sätestab seadus võrguettevõtjatele võimaluse osta kaoenergiat taastuvast allikast toodetud energiana. Täpsustatakse ka vähempakkumistega seotut – tagatis tuleb edaspidi esitada kõigil vähempakkumisel osalejatel, sõltumata tootmisseadme suurusest. Ehitusseadustikku ja maapõueseadusesse tuuakse maardla vahekasutuse nõuded ehk edaspidi on võimalik maardlatele rajada 35 aastaks taastuvenergiaehitisi. Samuti tuuakse atmosfääriõhukaitse seaduse ja vedelkütuse seadusesse vesiniku mõiste. Selle tulemusel saab transpordi taastuvenergiale ülemineku eesmärgi saavutamisel arvesse võtta ka vesinikku, kui seda kasutatakse näiteks maanteetranspordis. Peale selle soovitakse muuta looduskaitseseadust, et näiteks elektrituuliku rootor võiks ulatuda senisesse ehituskeeluvööndisse.

Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 62 ja vastu üks Riigikogu liige.