Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan kinnitas riigi tegevused ja rahastamise tingimused, mille alusel edendatakse ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkust, rahvusvahelistumist ning innovatsiooni toetavaid hankeid aastail 2023-29 Euroopa Liidu struktuurivahenditest. Tegevusi viib ellu EAS-i ja Kredexi ühendasutus koostöös erasektori partneritega.

„Lisandväärtuse ja innovaatilisuse kasvatamiseks on igal ettevõttel spetsiifilised vajadused. EASi ja Kredexi ühendasutus töötab struktuurivahendite toel välja terve rea teenuseid, mis aitavad ettevõtetel lahendada muresid või anda arengule hoogu juurde. Eriti oluline on pakkuda mitmekülgset võimekuse tõstmise tuge just tööstusettevõtetele, sest tark tööstus on majanduse hea käekäigu aluseks,“ selgitas Järvan.

Tööandjate keskliidu innovatsiooni käivituskoja juhi, ettevõtja Ivo Suursoo sõnul on EAS läbi aastate olnud hea partner Eesti ettevõtluse arendamisel. „Soovitan ettevõtjatel külastada EASi kodulehte, et leida just enda ettevõtte edendamiseks parimad teenused. Ettevõtjad võiksid erilist tähelepanu pöörata innovatsiooni ja digitaliseerimise edendamisesse, vähem oluline ei ole ka küberturvalisuse edendamine,“ märkis Suursoo.

EASi ja KredExi ühendasutuse juhi Lauri Lugna sõnul on järgmistel aastatel fookus digi-, rohe- ja innovatsioonipöörde hoogustamisel. „Kui seni võisime hoogsalt areneda olemasolevate tehnoloogiate kasutusele võtmisega ja allhanke pakkumisega, siis nüüd peame lükkama sisse järgmise käigu. See tähendab ise tehnoloogiate ning keerulisemate toodete ja teenuste loomist,“ sõnas ta.

Lugna sõnul on ettevõtete innovatsiooni arendamisel kaks poolt. „Üks pool on konkreetsed arendusprojektid, kus oleme toeks nii nõu kui ka rahalise toetusega, aga selle taustal on ka teine pool ehk ettevõtete laiem innovatsioonivõimekus, mis koosneb omakorda kultuurist, protsessidest, juhtimisest ja paljudest teistest osadest,“ selgitas EASi ja KredExi ühendasutuse juht.

Minister Kristjan Järvani sõnul sisaldavad uuenduslikud tegevused endas ettevõtete jaoks palju kasutamata ärivõimalusi. „Esmalt on aga tarvis tõsta teadlikkust innovaatiliste tegevuste olemusest ja kasulikkusest,“ selgitas ta ja tõi näiteks mõned EASi teenused: tippinnovaatoite programm, innovatsiooni diagnostika, ettevõtete ja ülikoolide koostööd soodustavad üritused, seminarid spetsiifilistest tehnoloogiatrendidest.

Ettevõtjate rahvusvahelistumise toetamise kaudu suurendatakse nende võimekust siseneda uutele sihtturgudele ja laieneda olemasolevatel välisturgudel, tuuakse esile Eesti ettevõtjate rahvusvahelist nähtavust ja soodustatakse Eestis väljaarendatud teadusmahukate toodete ja tehnoloogiate ekspordi kasvu.

„Üks asi on luua globaalselt konkurentsivõimelised tooted ja teenused ning teine pool on aidata need meie ettevõtetel rahvusvaheliste klientideni viia. Selleks on meil ekspordinõunike võrgustik, süsteemsed ekspordiprogrammid, turupõhine nõustamine, ärimissioonid jpm,“ loetles Lauri Lugna.

Innovatsiooni toetavaid hankeid edendades suureneb riigi pädevus ja roll teadus- ja arendustööde tellija ning uuenduste eestvedajana. Innovatiivsed riigihanked panustavad teadus-, arendus- ja innovatsiooniteadlikkuse ja võimekuse suurendamisesse.