Kui veel 2022. aasta uuringus oli Swedbanki 18-30-aastaste klientide huvi pensionitoodete vastu tähtsuselt viiendal kohal, siis 2023. aasta uuringutulemustest selgub, et pension ning pikaajalised investeeringud on tõusnud noorte seas kolme kõige tähtsama teema hulka. Tervelt 37% uuringus osalejatest märkis, et pension ning pikaajalised investeeringud on nende jaoks olulised teemad, mille kohta nad sooviksid rohkem teada. Seda on 5% võrra rohkem kui 2022. aastal, mil huvi pensionitoodete vastu oli 32%.

Huvi pensionitoodete vastu on märkimisväärselt suur kõige nooremates vanusegruppides. Kui 26–30-aastaste seas soovib pensionitoodetest rohkem teada 26% , siis 21–25-aastastest 40% ning 18–20-aastatest koguni 43%

Noorte jaoks kõige huvipakkuvamate teemade tipus on kahel viimasel uuringuaastal olnud investeerimisega alustamise ja oma kodu soetamise teemad. Koguni 55% noori ütles, et sooviks rohkem teadmisi investeerimisest ja 46% kodu ostmise võimalustest.

„Uuringutulemused viitavad, et noored mõtlevad oma tuleviku kindlustamisele üha varem ja see trend on kahtlemata positiivne,“ sõnas Swedbanki noortepanganduse valdkonnajuht Triin Jalakas. „Uuringud näitavad, et head finantsteadmised ja tugevam finantstervis on omavahel seotud, mistõttu julgustan noori rahatarkuse teemadel arutlema ja küsimusi esitama. Võiksime kõik koos võtta eesmärgiks, et praegusest noortest kujuneksid enesekindlad ja tegusad oma unistuste täideviijad.“

Swedbanki uuringus osales 11 151 vastajat vanuses 18-30 eluaastat. Veebipõhine uuring viidi läbi eesti ja vene keeles 2023. aasta jaanuaris.