Saaremaal Tagaranna külas oli elekter suure lumetormi tõttu ära 9. detsembrist 13. detsembrini 2022. aastal. Tarbija ostis omale 14. detsembril elektrigeneraatori, et ära hoida tulevikus tekkivat kahju. Generaatori üürimine ei ole valik, kuna sellega võrguühenduse loomiseks on vaja eriteadmisi ning voolukatkestuse ajal pole neid Saaremaal ka saada.

Kliendi sõnul oli generaatori ostmine tingitud kaupleja tegevusetusest elektriliini hooldamisel. Elektrilevile olid Tagaranna küla võrguühenduse katkemise põhjused teada kümne aasta kestel, kuid jättis seadusest ja lepingust tuleneva liinihoolduskohustuse täitmata. Seetõttu esitas klient tarbijavaidluste komisjonile avalduse, et Elektrilevi hüvitaks generaatori ostuhinna 1602,36 eurot.

Ilmastikunähtused olid vääramatu jõud

Elektrilevi leidis, et tarbija nõue ei ole põhjendatud. „Tarbija poolt tehtud kulutus ei ole põhjuslikus seoses võrgulepingu väidetava rikkumisega (liinikatkestusega),“ vastasid nad tarbijavaidluste komisjonile. Elektrilevi järgi esinesid detsembris Saaremaal ilmastikunähtused, mis on hinnatavad erakorralise sündmusena. „Liinide projekteerimisnorme ületanud jäite ja ladestuva lume koosmõjul tekkinud katkestused ei ole käsitatavad võrgulepingu rikkumisena (tüüptingimuste punkt 11.9). Sellistes olukordades toimunud rikkeid käsitatakse vääramatu jõu mõjul tekkinud sündmustena, mille puhul on rikkumine vabandatav,“ põhjendasid nad.

Elektrilevi sõnul on elektrikatkestuse perioodil võimalik taastada vool mõistlikumate meetmetega, eelkõige generaatori üürimisega. Kuna tarbija ostis generaatori pärast võrguühenduse taastamist, ei pidanud Elektrilevi kulutust lepingu rikkumisega seotuks.

Elektrilevi otsusega ei nõustu

Tarbijavaidluste komisjon vaagis kõiki asjaolusid ja esitatud tõendeid ning leidis, et kaupleja vastutab tarbijal tekkinud otsese varalise kahju eest. „Tarbija nõue on põhjendatud, tõendatud ja tuleb rahuldada,“ otsustasid nad. Elektrilevil tuleb hüvitada tarbijale lepingu rikkumisega tekitatud kahju summas 1602,36 eurot.

Elektrilevi õigusvaldkonna juht Rudolf Penu sõnas Ärilehele, et nad on otsusega tutvunud, kuid ei nõustu sellega. „Otsustame järgmised sammud lähiajal ja võtame kindlasti ka kliendiga ühendust,“ ütles ta.