See sõnaselgelt kirjutamata reegel on üldine ohutuse tagamise kohustus ehk juristide keeli „käibekohustus“. Tegu pole siiski kohustusega, mis lasub üksnes tehisintellektisüsteemide pakkujatel– see on kõigil isikutel. Üldine kohustus tegutseda ohutust tagavalt muutub kahju hüvitamist silmas pidades oluliseks olukorras, kus kahju tekitamise õigusvastasus tuleneb tegevusetusest või on teo kaudsem tagajärg. On ju tsiviilkasutuses tehisintellektisüsteemide puhul selliste absoluutsete õiguste nagu elu, tervis ja omand rikkumine eeldatavasti pigem soovimatu tagajärg ehk tuleneb sellest, et midagi jäi arendustegevuses tegemata.

Ohutuse tagamise kohustuse näol on tegu üleüldise lepinguvälise kohustusega, mille juured peituvad heauskse käitumise ja teiste isikute õigustega arvestamise kohustuses. Tehisintellekti arendaja ei tohiks niisiis oma tegevusega teisi isikuid kahjustada. Kui tema pakutav tehisintellektisüsteem kätkeb endas ohtu teiste isikute elule, tervisele või omandile, ei tohi ta jääda ka tegevusetuks. Ta peab astuma mõistlikke samme tagamaks, et tekitatud oht ei realiseeruks.