Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on tööandjatel oluline roll Eesti riigikaitses ja seda eeskätt riigikaitsjate toetamisel, et nad saaksid õppekogunemistel osaleda. „Reservõppekogunemistel osalemine on Eesti riigikaitses võtmetähtsusega, see aitab hoida meie reservarmee lahingvalmidust ja väljaõpet ajakohasena, eriti uute relvasüsteemide puhul. Siinkohal tuleb kiita neid tööandjaid, kes seda mõistavad ning toetavad oma reservväelastest töötajate osalemist õppekogunemistel. Omalt poolt peame aga veelgi rohkem tegema, et reservväelasi toetavaid tööandjaid ühiskonnas rohkem esile tuua ja panustamisvõimaluste osas teadlikkust tõsta,“ ütles kaitseminister Pevkur.

Kaitseministeerium viis aasta alguses tööandjate seas läbi uuringu, et uurida ettevõtete ja tööandjate hoiakuid riigikaitse teemadel. Uuringu kohaselt on 55% tööandjatest valmis oma reservväelastest töötajate osalemist õppekogunemistel tasustama, 22% ei ole valmis seda tegema ning 15% puhul ei ole neil töötajaid, keda õppekogunemistele kutsutakse. 9% ei osanud arvamust avaldada. Samas hindas 54% tööandjatest enda teadlikkust ajateenistuse ja õppekogunemiste sisust ja eesmärkidest tagasihoidlikuks.

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul näitab uuring, et suurem osa ettevõtetest on valmis toetama reservväelasi ja nende osalemist õppekogunemistel ning seeläbi annavad olulise panuse Eesti riigikaitsesse. „See on väga positiivne, et meie ettevõtted ja tööandjad on valmis riigikaitsjaid toetama. Samas näitab uuring, et meil on veel arenguruumi, mis puudutab nii teadlikkuse tõstmist kui riigikaitsjate toetamist tööandjate poolt,“ lisas Pevkur.

Reservväelaste endi sõnul on esmane barjäär õppekogunemistel osalemiseks sissetulekute vähenemine õppekogunemiste vältel. Üle 70% reservväelastest tunneb, et nende tööandja toetab nende osalust õppekogunemistel.

Varasemad uuringud näitasid, et ligi 40% tööandjatest leiab, et ajateenistuses omandatud kogemused tulevad nende ettevõttes töötamiseks kasuks. Uuring näitab, et mida teadlikumad on tööandjad ajateenistuse sisust, seda suuremal määral nähakse ajateenistuse läbimist konkurentsieelisena tööturul ning kasutegurit tööülesannete täitmisel. Tööandjate endi sõnul on ajateenistuse läbinud noormehed parema kohusetunde, kohanemisevõime ja distsipliiniga. Samuti näitas uuring ajateenistuse mõjust tööturul, et ajateenistuse läbinute keskmine sissetulek ületab ajateenistuse mitteläbinute sissetulekuid.

Uuringu viis läbi Turu-Uuringute AS ning selle raames küsitleti 522 tööandjat avalikust- ja erasektorist üle Eesti vastavalt ettevõtete suurusele ja sektorile.