„Peeter Raudsepp on majanduse tervikpilti hästi hoomav kogenud juht, kes võtab EKI juhtimise üle ajal, mil vajadus kvaliteetsete andmete ning nende mõtestamise järgi on erakordselt suur nii era- kui ka avalikus sektoris,“ ütles Eesti konjunktuuriinstituudi nõukogu esimees Mait Palts.

„Majandusprotsesside selgitamine ning uuringuandmete analüüs on alati olnud EKI tugevuseks, mille tõttu on instituut kõrgelt hinnatud koostööpartner nii era- kui avalikule sektorile. Praeguses hüplikus majanduskeskkonnas on metoodilistele uuringutele rajanev informatsioon väga oluline nii ettevõtjaile kui meie majanduskeskkonda kujundavaile poliitikutele,“ märkis Peeter Raudsepp ning rõhutas, et instituudi arvamused jäävad alati argumenteerituks ning ühiskonnas kaalukateks.

Konjunktuuriinstituudi missiooniks on aidata kaasa Eesti majanduse arengule. EKI kogub, töötleb ja analüüsib majandusinformatsiooni nii, et selle põhjal saaks teha kvaliteetseid makro- ja mikromajanduslikke otsuseid. EKI müüb avaliku ja erasektori otsustajatele majandusinformatsiooni, mis aitab juhtidel ja ettevõtjatel langetada majandusotsuseid ja turul orienteeruda.

EKI tööde peamisteks tellijateks on ministeeriumid, riigiasutused ja Euroopa Komisjon. Instituudis töötab 16 inimest.