Rahandusministeerium kohtus Pärnu linna, Häädemeeste, Kihnu, Saarde ja Tori valla juhtidega. Neid omavalitsusi võib meretuulepargi kaablite vedamine hakata mõjutama kõige otsesemalt. Regionaalminister Madis Kallas ütleb, et kui keskkonnamõjude hindamine võimaldab Liivi lahte rajada meretuulepargi, siis vajab see ka elektriühendusi. „Meil on vaja leida Liivi lahe meretuulepargi elektriühendusele sobiv asukoht, et viia tuulepargis toodetav elekter tarbijateni. Selleks tuleb planeerida õhuliinid, maakaabelliinid, veekaabelliinid, trafoalajaamad ning muud elektrienergia ülekandeliiniga seotud rajatised,“ lausub Kallas. Selle jaoks on riik algatanud eriplaneeringu ning kutsus plaani tutvustamiseks kokku planeeringualasse jäävate omavalitsuste juhid.

Tuulepargi piirkonnas on Eleringi põhivõrguga võimalikke liitumiskohti kolm: Audrus, Sindis või Kilingi-Nõmmel. Eriplaneeringu praeguses etapis kirjeldatakse metoodika ja põhimõtted, kuidas parim asukoht valida ning milliseid uuringuid on vaja selleks kavandada. Võimalike asukohaalternatiivide visandamise ja võrdlemiseni jõutakse planeeringu järgmises etapis.

Parem elektriühendus ja mitte häirida

Omavalitsuste juhid mõistavad vajadust rajada uusi taastuvenergia tootmisvõimalusi, kuid mitmetel on sinna kõrvale panna ka omad huvid. Kihnu vallavanem Egon Vohu tõi esile, et oluline on tuulikute elektrikaablite asukohad lahendada nii, et paraneb ka Kihnu jaotusvõrgu ühenduse kvaliteet põhivõrguga. „Kuidas see põhimõte kihnlaste heaks rakendatud saab, huvitab iga kihnlast,“ kinnitas Vohu.

Saarde vallavanem Külli Karu tahab, et võimalik saadav kasu ja kogu protsessiga kaasnevad mõjud oleksid põhjalikult analüüsitud ja kõik huvigrupid kaasatud juba võimalikult varajases etapis. Sarnande soov on ka Häädemeeste vallavanemal Külliki Kiiveril, kes rõhutas, et oluline on kõik eriplaneeringuga seonduv hoida avalik ja üheselt mõistetav. Valla ülesandena näeb ta leida vahendid ja võimalused, et kaitsta kohalikku elukeskkonda ja seista vallarahva huvide eest. Tori vallavanem Lauri Luur lausub, et Eesti riigi energeetiline sõltumatus ja taastuvatel allikatel baseeruv elektritootmine on meie kõigi asi, kuid teisest küljest peavad tuulepargid ning vajalikud ülekandeliinid tekitama võimalikult vähe häiringuid kohalikus elus.

Taotluse riigi eriplaneeringu algatamiseks esitas ülemöödunud aasta suvel Eesti Energia, et planeerida Liivi lahes kavandatava meretuulepargi ühendusi Eleringi põhivõrguga maismaal. Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneering ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine algatati Vabariigi Valitsuse korraldusega eelmise aasta augustis.

Liivi meretuulepark

  • Arendaja Enefit Green

  • Tuulikuid 50-100

  • Võimsus 1000 MW

  • Toodang 4 TWh aastas

  • Alustab tootmist 2028. aastal