Elukalliduse tõusu tõttu on palga tõstmine jätkuvalt inimeste jaoks äärmiselt tähtis teema. Enamik töötajatest ei pea oma töötasu piisavaks, et igapäevaste kuludega toime tulla. Palgatõusu protsendi ootused kõiguvad töötajate seas suuresti 6%-20%-ni, kus kõige rohkem oodatakse palgatõusu 16-20% ulatuses.

Uuringust tuleb välja, et töötajad ei jaksa enam palgatõusu kaua oodata, sest pea 50% vastanutest on otsustanud juba uut töökohta otsida. Uue töökoha valikul pidasid 81% vastanud töötajatest kõige olulisemaks jällegi töötasu suurust.

Eesti tööandjad pingutavad tublisti, et püsida tööturul konkurentsivõimelisena ja pakkuda õiglast palka oma töötajatele. „Tööandjad on juba varasemates perioodides inflatsiooni mõju arvestades teinud ettevõtte siseseid palgakorrektuure,“ selgitab CV-Online'i turundusjuht Karla Oder. „Praegune üldine tööturu olukord toetab aga pigem palgasurve aeglustumist ning seda vabade töökohtade arvu vähenemise tõttu.“ 46% tööandjatest on viimastel kuudel tõstnud töötajate töötasusid ning sama paljud on ka suutnud palkasid endised hoida. Vaid osadel tööandjatel (12%) on töötajate kauaoodatud palgatõus plaanis lähiaegadel.

Kõrgelt hinnatakse tööandjate poolt lojaalseid töötajaid ning see on olnud ka suuresti töötasu tõstmise ajendiks (73%). Teisena toovad tööandjad välja, et töötajate poolne palgasurve on pannud neid töötasusid tõstma (46%). Veidi üle veerandi vastanutest on soovinud aidata töötajatel inflatsiooniga paremini toime tulla ja seepärast töötasusid suurendanud (26%).

Enamus tööandjaid (80%) aga ei julge suuri palgatõuse lähikuudel lubada ja palganumbrid on plaanis säilitada samal tasemel nagu nad siiani on olnud. Siiski on päris märkimisväärne osa neid tööandjaid (12%), kes võtavad ette lähikuudel töötajate põhipalkade suurendamise.

Kuigi töötajate oodatud 16-20%-list töötasu tõusu tööandjate poolt oodata veel ei ole, ollakse suutelised läbi viima 3-4%-lisi palgatõuse, veidi väiksem osa tööandjatest (26,7%) on oma eesmärgiks võtnud kogupalka tõsta 5-6% ja sama suur osakaal vastanuid 7-8% võrra.

Tööandjatele suunatud tööturu monitooringu viis CV-Online läbi juulis 2023, küsitledes üle 100 erineva suuruse ja profiiliga tööandja esindajat ning 1877 töövõtjat.