Enam kui 10 500 Eesti töövõtjat kaasanud uuringus paluti vastajatel hinnata, kui kaua kuluks neil aega, et leida uus, praegusega samaväärne töökoht. Üle poole vastajatest (51%) arvas, et neil kuluks uue töökoha leidmiseks mõni kuu, 34%-l vaid paar kuud ja 17%-l kolm kuni neli kuud.

Ligi viiendikul (18%) töötajatest võtaks uue töökoha leidmine enda hinnangul aga rohkem aega – 9%-l viis kuni kuus kuud ja 9%-l rohkem kui pool aastat. Vastanutest 8% ei usu, et nad üldse suudaks tööturult leida praegusega samaväärset töökohta. Lisaks ei osanud 23% vastajatest hinnata, kui kaua neil töökoha leidmiseks aega kuluks.

„Vaatamata majanduse ebaselgele käekäigule püsib töövõtjate enesekindlus eelmiste aastatega võrreldes sama tugevana ja suurem osa töötajatest on endiselt avatud ka töökohavahetuseks,“ kirjeldas tööturul toimuvat cvkeskus.ee värbamisosakonna juht Grete Adler.

Adler lisas, et enam kui iga viies töötaja (22%) tõi uuringus esile, et ta mõtleb sageli töökohavahetusest. „Kõige enam unistavad uuest töökohast projektijuhid, ametnikud, klienditeenindajad ning müügi- ja teenindustöötajad ning oma töötasuga rahulolematud ja kehvemini toime tulevad töötajad,“ lisas Grete Adler.

Millistes sektorites ollakse kõige rohkem valmis töökohta vahetama?

Enim ollakse töökohavahetuseks avatud transpordisektoris ning tööstuses ja tootmises, kus uute võimaluste vastu tunneb huvi rohkem kui 85% töötajatest. Ise aktiivselt tööd otsivaid töötajaid on kõige enam koristus- ja majutusvaldkonnas tegutsevate inimeste hulgas.

Kõige vähem tähelepanu pälvivad uued töövõimalused tervishoiu- ja haridussektori töötajate puhul, kus peaaegu iga kolmas vastaja tõi uuringus esile, et ta ei otsi üldse tööd ega ole huvitatud ka uutest tööpakkumistest.

Peaaegu iga teine ehitussektori töötaja leiaks uue töö paari kuuga

Ehitussektori töötajate hinnangul on neil ühed kõige paremad võimalused leida tööturult kiiresti praeguse töökohaga samaväärne töökoht – ligemale pool (46%) ehitussektori töövõtjatest tõi uuringus esile, et uue töö leiaksid nad paari kuuga.

Veelgi enesekindlamad on tervishoiusektori töötajad, kellest 48% leiaks enda sõnul praegusega samaväärse töö paari kuuga.

Keskmisest kiiremini leiaksid töö ka transpordi, laonduse, põllumajanduse ning IT valdkonna töötajad.

Kõige keerulisemaks hindavad praegusega samaväärse töö leidmist aga kunsti, kultuuri, ajakirjanduse ja humanitaarteadustega seotud aladel töötavad inimesed, kellest iga viies on arvamusel, et ta ei leiakski samaväärset töökohta. Ka riigiasutuste töötajad hindasid oma väljavaateid praegusel tööturul keskmisest kehvemaks.