Novembris 2022 viisid konkurentsinõukogu volitatud ametnikud Maxima hoones läbi tarnijatega seotud keelatud tegevuste süüdistuste uurimiseks läbi ruumide kontrolli. Kõiki töötajaid teavitati nende kohustusest järgida kontrolli käigus ametnike nõudeid ja neid hoiatati ka nõuete mittetäitmiste võimalikest tagajärgedest.

Üks Maxima töötaja saatis siiski kolleegile sõnumi, milles andis talle korralduse kustutada ühisest veebiserverist teatud dokumendikaust. Kolleeg täitis korralduse.

Hiljem taastas Maxima LT ametnike juhiseid järgides dokumendist koopia.

„Vastutus töötajate tegevuse eest, mis takistavad konkurentsinõukogu esindajate kontrollimist, lasub tööandjal; ei ole vaja rohkem tõestust, et selline tegevus tekitas kahju käimasolevale uurimisele. Konkreetsel juhul piisab ametile sellest, kui ta tuvastab, et kaubandusettevõtte töötaja korraldusel kustutati dokumendikaust, ilma et oleks vaja tõestada, et need andmed oleksid olnud uurimise jaoks kasulikud,“ märkis konkurentsinõukogu aseesimees Elonas Šatas.

Ta rõhutas, et konkurentsinõukogu ametnike poolt läbiviidavad etteteatamata kontrollid jaemüüjate ruumides võimaldavad koguda andmeid, mis on sageli üks olulisemaid tõendeid võimaliku LPUPRi rikkumise kohta. Järelikult võib tõendite kogumist ja muu uurimist takistav tegevus piirata volitatud ametnike teabe läbivaatamist ja hankimiseks.

Olles hinnanud kõiki asjaolusid, leidis konkurentsinõukogu, et Maxima LT ei täitnud institutsiooni ametnike nõudeid uurimiseks vajaliku teabe läbivaatamiseks ja hankimiseks. Selle tulemusena määrati kaubandusettevõtjale trahv 10 000 eurot, mis on LPUPRis sätestatud maksimumsumma.

Otsuse võib vaidlustada Vilniuse piirkondlikus halduskohtus 30 päeva jooksul alates selle kättetoimetamise kuupäevast.

LPUPRi järgi on majandusüksused kohustatud mitte takistama konkurentsinõukogu volitatud ametnikke, dokumentide läbivaatamist, koopiate ja väljavõtete saamist ning juurdepääsu mistahes vormis teabele, mis on uurimise jaoks vajalik. Rikkujaid, kes ei täida ametnike nõudmisi, võidakse karistada kuni 10 000 euro suuruse trahviga.

Ettevõtte Maxima LT võimalikke keelatud tegevusi tarnijate suhtes käsitleva uurimise, mis hõlmas ettevõtte ruumide kontrollimist, peatas konkurentsinõukogu 2023. aasta aprillis, et vältida tarnijate huvide kahjustamist.