Ligi pooled (46%) SEB korraldatud uuringus osalenutest leidsid, et praktika eest saadav tasu – kui töötada täistöökohaga – võiks olla miinimum netopalk ehk seaduse kohaselt 689,92 eurot. Üle veerandi vastanutest (28%) on aga arvamusel, et praktika netotasu võiks olla üle 1000 euro.

Tasu osas oli väike erinevus nii vanuserühmade kui ka sugude vahel. Nimelt leidis 32% ehk pea kolmandik uuringus osalenud meestest, et praktika tasu võiks olla 1000 eurot kätte, samas kui naiste puhul oli selline ootus 24% vastanutest. Kui teistes vanuserühmades jäi sama näitaja alla 30%, siis 18–29-aastaste seast leidsid 34% vastanutest, et praktika eest saadav netotasu võiks olla 1000 eurot. Praktika tasu ei pidanud oluliseks 9% uuringus osalenutest.

SEB personali ja koolituse divisjoni direktori Margit Pugali sõnul on mõistetav, et täistööajaga praktika eest soovitakse tasu. „Reeglina pakuvad ettevõtted praktikakohti suvel. See on samas ka ainus aeg, millal tudengid saavad ja eelistavad täiskohaga töötada, et saada väärtuslikke töökogemusi ning teenida iseseisvalt raha. Peale eelnevalt mainitu on tasustatud praktika puhul kõrgem ka noorte motivatsioon ning seeläbi võimalus saada päris töötamise kogemus. Huvitav on märkida, et juba praktika oodatava tasu puhul hakkab silma erinevus naiste ja meeste ootuste vahel, mis tööturule sisenedes tihtipeale veelgi suureneb,“ selgitab Pugal.

Kuigi 9% uuringus osalenutest ei pidanud praktika tasu oluliseks, oli ka neid, kes jätsid erialase praktika sooritamata, sest pakutud praktikakohad olid tasustama – nii väitis 7% vastanutest. Põhitöö kõrvalt polnud aega erialast praktikat sooritada 11% vastanutest.