Esimeses jaos lahkus teisest pensionisambast ligi 19% liitunutest ning neile tehti juba samal aastal kokku 1,3 miljardi euro eest väljamakseid. Selle tagajärjel lisandus Eesti majandusse hulgaliselt raha. Järgmiste lahkumisvoorude käigus on jätkunud varade väljavõtmine ja praeguseks on oma pensioniraha välja võtnud ligi 30% teise samba konto omanikest.

Selles artiklis anname ülevaate analüüsist, mille koostasime Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu 2021. aasta küsitluse andmete põhjal eesmärgiga selgitada välja, milline oli esimese lainega teisest pensionisambast väljunud Eesti elanike finantsseis.

Suurema tõenäosusega võtsid oma raha teisest pensionisambast välja 25–54aastased, samas kui kõige nooremas ja kõige vanemas vanuserühmas (16–24- ja 55–64aastased) oli sambast lahkumise tõenäosus üle kahe korra väiksem. Sarnane muster kehtib ka teise samba varade lõikes: suurema tõenäosusega lahkusid teisest sambast keskmise vara väärtusega Eesti elanikud. Teisest sambast lahkunute jaotusest vanuserühmade ja varakvintiilide (varad on jagatud kasvavalt viide suurusgruppi) järgi annab ülevaate joonis 1.

Joonis 1

Inimeste otsust teisest sambast lahkuda mõjutas kõige tugevamalt aga see, kui palju neil oli finantsvarasid ning tagatiseta laene ehk tarbimislaene. Finantsvarad hõlmavad nt pangahoiuseid, aktsiainvesteeringuid, kolmanda samba pensionivarasid jmt. Need, kes kuulusid 20% kõige enam finantsvara omavate inimeste hulka, lahkusid teisest sambast 37 protsendipunkti väiksema tõenäosusega kui need, kes kuulusid 20% kõige vähem finantsvara omavate inimeste hulka.

Peamiselt sõltus see likviidsetest varadest, kuna need moodustasid 88% leibkondade finantsvaradest. See näitab, et esimeses laines lahkusid teisest sambast eelkõige inimesed, kes ei omanud sääste. Tagatiseta laenud ehk tarbimislaenud on samuti suurel määral seotud teisest sambast lahkumisega. Tarbimislaenu mitteomavad inimesed lahkusid pensionisambast 27 protsendipunkti väiksema tõenäosusega kui need leibkonnad, kes omasid üle 4000eurost tarbimislaenu.

Hindasime ka seda, kuidas on teisest pensionisambast lahkumine seotud likviidsus- ja krediidipiirangute, riskikartlikkuse ja finantskirjaoskusega võttes arvesse ka isiku sugu, vanust ja sissetulekut. Likviidsuspiirangute all mõeldakse leibkondade liikmeid, kes ei saaks vajadusel tuttavatelt rahalist abi, ning krediidipiirangute all leibkondade liikmeid, kes küll sooviksid, aga ei saa pangast laenu. Paljuski sõltus teisest sambast lahkumise otsus sellest, millise valiku tegid teised leibkonnaliikmed. Kui leibkonna liikmetest üks otsustas teisest sambast lahkuda, lahkusid 70 protsendipunkti võrra suurema tõenäosusega ka teised leibkonnaliikmed. Seega võib öelda, et lahkumisotsus oli pigem leibkonna-, mitte isikupõhine.

Teisest pensionisambast lahkumise tõenäosust suurendas koguni 15 protsendipunkti võrra ka see, kui leibkond oli krediidipiiranguga. Krediidipiiranguga leibkonnaks loetakse neid, kel esines viimase kolme aasta jooksul raskusi pangast laenu saamisel – kas ei saadud üldse laenu, saadi väiksemas mahus, kui küsiti või vaatamata laenusoovile laenu ei taotletudki, kuna eeldati, et seda nagunii ei saa. Likviidsuspiirang ehk võimaluse puudumine väljastpoolt leibkonda finantsabi saada[1] suurendas teisest sambast lahkumise otsuse tõenäosust 5 protsendipunkti.

Analüüsisime ka seda, kuidas oli teisest sambast lahkumine seotud riskikartlikkuse ja finantskirjaoskusega. Mida riskikartlikum oli inimene ehk mida vähem oli ta valmis võtma investeerides finantsriske, seda suurema tõenäosusega lahkus ta teisest sambast[2]. Finantskirjaoskusega oli teisest sambast lahkumine seotud vastassuunaliselt ehk mida parem oli finantskirjaoskuse tase, seda väiksema tõenäosusega lahkus inimene teisest sambast. Samas mõjutasid riskikartlikkus ja finantskirjaoskus teisest sambast lahkumist vähem kui varad ja kohustused.

Kokkuvõttes lahkusid teisest sambast eelkõige sellised leibkondade liikmed, kellel puudusid säästud, kellel oli suuremas mahus tagatiseta laene ja/või kes ei saanud krediidipiirangute tõttu laenu.