Merealadele esitasid taotluse Liivi Offshore OÜ, Aker Offshore Wind Europe GmbH, Viru Keemia Grupp AS, Sunly Wind OÜ, Edel Offshore Wind OÜ ning ühistaotleja UAB „Ignitis Renewables Projektai 6“ ja CI NMF Estonia Sea I HoldCo Coöperatief U.A. Seega tundis Liivi 1 ja Liivi 2 alade eest huseitse arendajat.

TTJA kontrollib kõigi esitatud konkureerivate taotluste vastavust ehitusseadustikus toodule ja seejärel edastab need arvamuse andmiseks asjaomastele riigiasutustele. Pärast tagasiside saamist riigiasutustelt hindab TTJA konkureerivaid taotlusi vastavalt seaduses sätestatud juhistele. Taotluste osas, mis vastavad nõuetele, viiakse läbi enampakkumine hiljemalt 60 päeva pärast taotluste hindamise tulemuste kinnitamist. Eelduslikult toimub esimene enampakkumine selle aasta novembris või detsembris. Taotluste kohta, mis ei vasta nõuetele, teeb TTJA keelduva otsuse.

Enampakkumise alghinnaks avaliku veekogu koormamise korral tuuleelektrijaamaga on 15 000 eurot ruutkilomeetri kohta. Liivi 1 ala suurus on ca 77 km² ja selle ala alghind on ca 1 155 000 €, Liivi 2 ala suurus on ca 115 km² ja selle alghind on ca 1 725 000 €. Enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud ja selle summa tasunud osaleja, kelle taotluse suhtes algatatakse hoonestusloa ja keskkonnamõju hindamise menetlus hiljemalt 90 päeva jooksul konkursi võitja väljakuulutamisest arvates.

Pärast menetluse algatamist hakkab taotleja koos ekspertrühmaga koostama keskkonnamõju hindamise programmi, millele järgneb uuringute ja keskkonnamõju hindamise aruande koostamine. Loamenetlus lõppeb TTJA poolse otsusega hoonestusloa andmise kohta.