„Täna kasutatakse Narvas soojusenergia tootmiseks suures osas põlevkivi. See mitte ainult ei saasta keskkonda, vaid toob endaga kaasa ka kõrgemad küttehinnad. Toetusmeede võimaldab tagada Narvas stabiilse hinnaga taastuvenergiast soojuse tootmise ning aitab vähendada kasvuhoonegaaside õhku paiskamist,“ sõnas kliimaminister Kristen Michal.

Meetmest saab toetust küsida soojuse tootja, kes võidab Narva kaugkütte soojuse ostukonkursi. Investeeringu tulemusena peab valmima soojuse tootmise seade, milles kasutatakse taastuvaid energiaallikaid. Üks võimalik lahendus on rajada uus biokütust kasutav koostootmisjaam. Lisaks koostootmisjaamale võib ehitada ka biokütuse katlamaja või rajada taastuvenergiat kasutavad soojuspumbad.

Toetatava tegevuse hulka kuulub ka dokumentatsiooni koostamine, tehniliste seadmete soetamine, üldehitustööd, uute kommunikatsioonide rajamine, aga ka liitumistasu soojuse tootmisjaama ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning elektrivõrguga. Lisaks toetatakse juurdepääsuteede rajamist ja omanikujärelevalve tegemist.

Projekti abikõlblikkuse perioodi pikkus on 32 kuud, kuid elluviimise käigus saab põhjendatud juhtudel perioodi pikendada – seda juhul, kui ollakse kindel, et pikema ajaga on võimalik projekt lõpuni viia. Projekt peab valmima hiljemalt 31.08.2026.

Projekti toetamiseks on ette nähtud kuni 20 miljonit eurot ning seda rahastatakse Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondi vahenditest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid