30. juunil 2023 esitas Eesti komisjonile maksetaotluse, mille aluseks on nõukogu rakendusotsuses esimese maksetaotluse jaoks seatud 28 vahe-eesmärgi ja 1 lõppeesmärgi täitmine. Maksetaotlus käib nii esimese kui ka teise osamakse kohta. Nendest osamaksetest tehakse Eesti taastekavas kokku lepitud investeeringuid ja reforme, mis on seotud energeetika, rohe- ja digipöörde, tööturu, tervishoiu ja pikaajalise hoolduse, roheliste kutseoskuste, innovatsiooni, transpordi ning Eestis taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamiseks vajaliku auditi- ja kontrollisüsteemiga.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Meil on täna Eestile häid uudiseid! Oleme vaadanud läbi esimesed reformid ja investeeringud, mis Eesti on oma taastekava alusel ellu viinud, ning järeldame selle põhjal, et tingimused Eestile 286 miljoni euro väljamaksmiseks on täidetud. Nüüd on vaja, et ka liikmesriigid kinnitaksid meie hinnangut. Edusammud on käegakatsutavad. Eesti on muutnud oma energeetikasektori keskkonnasõbralikumaks ja edendanud töötajate digioskusi. Samuti on astutud samme selleks, et tugevdada ettevõtete üleilmset konkurentsivõimet ja parandada maapiirkondades juurdepääsu tervishoiuteenustele.“

Eesti muudetud riiklik taastekava, sealhulgas REPowerEU peatükk, hõlmab paljusid erinevaid investeerimis- ja reformimeetmeid, mis kuuluvad seitsme temaatilise komponendi alla. Kava elluviimiseks on ette nähtud 953 miljonit eurot toetusi, millest 13% (126 miljonit eurot) kanti Eestile eelmaksena 17. detsembril 2021.

Taaste- ja vastupidavusrahastust tehtavad maksed on tulemuspõhised ja sõltuvad sellest, kas liikmesriik on oma taastekavas kirjeldatud investeeringud ja reformid ellu viinud.

Komisjon saatis oma esialgse hinnangu nüüd majandus- ja rahanduskomiteele, kes peab avaldama selle kohta arvamust. Pärast komitee arvamuse saamist võtab komisjon vastu lõpliku otsuse toetuse väljamaksmise kohta. Seejärel saab Eestile raha välja maksta.