Infot ettevõtete turustamiskanalite kohta e-keskkonnas on statistikaamet kogunud alates 2010. aastast. Viimase uuringu tulemused näitavad, et 2022. aastal on enam kui viiendik ettevõtteist (22%) liikunud kaupade ja teenuste müügiga e-keskkonda, seda kas veebilehe või EDI-kanalite (ingl k electronic data interchange) kaudu. Võrdluseks – 2010. aastal oli e-kaubandust kasutanud ettevõtete osakaal 11% kõigist ettevõtteist.

Ühelt poolt survestab ettevõtteid e-kanalitesse liikuma tarbijate surve, kes eelistavad mugavust, paindlikkust ning hindavad aja kokkuhoidu. Teisalt on edasi arenenud e-kanalite lahendused, mis tänasel päeval võimaldavad oma tooteid e-keskkonnas müüa väga erineva valdkonna ettevõtetel.

2010. aasta andmetel oli e-kanaleid kasutanud ettevõtteid enim info ja side, jae- ja hulgikaubanduse ning majutuse ja toitlustusega tegelevate ettevõtete seas. Tänaseks on liidripositsiooni haaranud kunsti, meelelahutuse ja vaba aja sisustamisega seotud ettevõtted, kellest pea pooled (47%) turustavad oma kaupu või teenuseid e-kanalites. Järgnevad hulgi- ja jaekaubanduse, hariduse, majutuse ja toitlustuse valdkonna ettevõtted. Kui töötlevas tööstuses tervikuna müüb oma toodangut e-kaubanduse keskkonnas 23% ettevõtteist, siis toiduainete- ja joogitööstuse ettevõtteist enam kui pooled on turustamisega liikunud e-keskkonda, kas siis veebilehe või EDI kanalite kaudu.

E-kaubanduse veebilehed pole populaarsed

Eesti ettevõtete e-kaubanduse käibe maht oli möödunud aastal 11,1 miljardit eurot, mis on üle kahe miljardi võrra enam kui 2021. aastal. E-kaubanduse käive oli suurim hulgi- ja jaemüügi valdkonna ettevõtetel – 3,7 miljardit eurot, neile järgneb töötlev tööstus 3,2-miljardilise käibega. Aastaga kasvatas enim e-käibe mahtu elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustavate ettevõtete sektor. Samas kunsti, meelelahutuse ja vaba aja sisustamisega tegelevate ettevõtete e-kaubanduse käive kahanes aastaga üle 30 miljoni euro.

Kuigi e-kaubanduse käive kasvas olulisel määral, siis samas e-kaubanduse käibe osakaal ettevõtete müügitulus pole aastaga muutunud, jäädes 16% tasemele, nagu ka aasta varem. Küll aga on märgata e-käibe osakaalu suurenemist suurettevõte osas, kus e-kaubanduse käive annab enam kui neljandiku (28%) müügitulu mahust. Väikestel, alla 20 töötajaga ettevõtetel, on e-käibe osakaal 5%.

Kui kõrvale jätta e-andmevahetuse (EDI) kanalid, siis veebilehe või äpi kaudu müünud ettevõtete osakaal oli 2022. aastal 19% ning veebilehe kaudu müügi osatähtsus ettevõtte müügitulust moodustas 8%. Valdavalt turustatakse ettevõtte enda veebilehe vahendusel (18%). E-kaubanduse veebilehtede nagu Alibaba, Amazon, Booking, eBay, Etsy jt kaudu turustanud ettevõtete osakaal on suhteliselt tagasihoidlik, vaid 3% ettevõtteist, ning selle müügi osatähtsus ettevõtete müügitulust oli tagasihoidlik 0,2%.

EDI kanaleid juhib töötlev tööstus

EDI kanalite kaudu müüki kasutas möödunud aastal kokku 7% ettevõtteist Tegemist on e-andmevahetuse kanalitega, kus müügitellimus saadetakse elektroonilise sõnumina masinast-masinasse automaattöötlust võimaldavas vormingus. EDI kanalite kaudu müük on enamlevinud hulgi- ja jaekaubanduse, töötleva tööstuse, põllumajanduse, metsanduse ja kalapüügiga tegelevate ettevõtete seas. Eelneva aastaga võrreldes kasvas EDI kanaleid kasutanud ettevõtete osakaal enim – 5 protsendipunkti võrra arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmisega tegelevate ettevõtete hulgas.

EDI kanalite kaudu müügi osatähtsus ettevõtte müügitulust oli 2022. aastal 8%. Kuigi hulgi- ja jaekaubanduse ettevõtete hulgas on EDI müüki kasutavate ettevõtete osakaal suurim, siis EDI müügi osakaalult müügitulust omab liidrikohta töötlev tööstus, kus osakaal on üle kahe korra suurem ehk 16%. Oluliselt kõrgem on EDI käibe osakaal sellistes töötleva tööstuse allharudes nagu mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste, toiduainete ja jookide ning arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine.

Üldjuhul on EDI müük enamlevinud suurte ettevõtete seas. Suurettevõtetest 250 ja enama töötajaga kasutas 2022. aastal EDI müüki 14%, väikestest alla 20 töötajaga ettevõtetest oli neid vaid 2%. Samas võrreldes eelmise aastaga on EDI kasutajate arv nende seas tasapisi siiski kasvanud.