Planeeringu eesmärk on välja selgitada, kas ja kuidas on mõistlik rajada Eesti-Läti neljanda elektriühenduse Eestis paiknev osa algusega Paidest läbi Saaremaa Sõrve poolsaareni.

Paidest Virtsuni ja sealt Saaremaale

Kuna Saaremaal praegu võimast 330-kilovoldist elektrivõrku pole, eeldab uus ühendus sellise võrgu rajamist Saaremaale ja selle tugevat sidumist mandril paiknevate liinidega. Uus ühendus algaks Paide alajaamast Kesk-Eestis. Rajada tuleks uued 330-kilovoldised liinid Paidest Lihula kaudu Virtsuni ja sealt jõuda liinidega Saaremaa läänerannikule, kust algaks Läti-suunaline merekaabel. Eesti-Läti vaheline merekaabli trass valitakse planeeringuprotsessist eraldi hoonestusloaga.

„Kavandatava riigi eriplaneeringu eesmärk on uurida, kas ja millistel tingimustel oleks võimalik rajada Paidest Saaremaale 330-kilovoldine elektrivõrk. Uue Läti-suunalise ühenduse rajamine Saaremaa kaudu võimaldaks kõige väiksema kuluga saada kahe riigi vahele kõige enam täiendavat võimsust,“ ütles Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk.

Lõplikku otsust uue ühenduse rajamise kohta Saaremaa kaudu pole seni langetatud. Kõigepealt tuleb valitsusel otsustada planeeringu algatamine ning seejärel planeerimisprotsess koos sotsiaalsete, majanduslike, kultuuriliste ja looduskeskkonna mõjude hindamisega läbi viia. „Kuigi Saaremaa kaudu Lätti kulgev ühendus tundub esialgse hinnangu järgi tehniliselt ja majanduslikult eelistatud lahendus, saab lõpliku otsuse ühenduse rajamise osas langetada pärast seda, kui riik on kehtestanud riigi eriplaneeringu ja kõikide uute liinide jaoks on leitud kõiki võimalikke olulisi mõjusid arvestav trass,“ lisas Kilk.

Suunis tuli kliimaministrilt

Uue ühenduse läbi Saaremaa rajamise võimaluste väljaselgitamiseks on suunise andnud Eleringi omaniku esindaja ehk kliimaminister. Loodav ühendus suurendab varustuskindlust ning loob võimalused suuremal hulgal taastuvenergia vastuvõtmiseks Lääne-Eesti võrgus, aidates kaasa riigi kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamisele.

Eleringi 330-kilovoldise elektriliini rajamiseks Saaremaale on huvi üles näidanud ka Saaremaa ettevõtjad ja Saaremaa vald, kes näevad ühenduses olulist elementi ettevõtluse, sealhulgas taastuvenergia arendamises.

Saaremaa vajab võimsamat elektrivõrku

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk sõnas, et 330-kilovoldine elektrivõrk suurendaks märkimisväärselt Saaremaa ettevõtete konkurentsivõimet ja muudaks sealse investeerimiskeskkonna palju atraktiivsemaks. „Praegune Sikassaares lõppev 110-kilovoldine liin on ajale jalgu jäänud, kuna ei võimalda võrku ühendada taastuvenergia tootjaid ega tuua saarele suurema energiavajadusega ettevõtteid. Saaremaa jaoks tähendab elektri varustuskindluse ja taastuvatest allikatest energiatootmise suurendamine uusi võimalusi. Loodetavasti jõuab riigi eriplaneeringut korraldav regionaal- ja põllumajandusministeerium koostöös maaomanikega lahenduseni, mille tulemusena saab Saaremaa senisest võimsama elektrivõrgu,“ selgitas Tuisk.

Elektriühendus kavandatakse maismaal valdavalt 330-kilovoldiste õhuliinidena. Kohtades, kus õhuliini pole võimalik kavandada, planeeritakse maakaabel. Merealal hakkab paiknema merekaabel. Vajalik on kavandada ka alajaamad. Võimalike uute elektriliinide trasside asukohad ja maavajadus selguvad riigi eriplaneeringu menetlemise käigus.

Planeerimisprotsessist on võimalik kõigil huvilistel osa võtta, sellest annab regionaal- ja põllumajandusministeerium täpsemalt teada peale planeeringu algatamist.