Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) toetab ettevõtete raamatupidamise digitaliseerimist, kuid see ei tohi suurendada väikeettevõtjate halduskoormust ega kulusid. Eesti on teel reaalajamajanduse poole, kuid see üleminek ei tohiks tekitada veelgi suuremat stressi kobarkriisis ja majanduslanguse ajal ellujäämise nimel võitlevatele ettevõtjatele.

Olemasolevate teadmiste põhjal leiab EVEA, et plaanitav muudatus on õiguslikult küsitav ning tekitab probleeme eelkõige mikro- ja väikeettevõtetele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, lisades neile nii halduskoormust kui rahalisi kohustusi.

Kõigepealt tuleb rõhutada, et ettevõtjal peab olema vabadus oma ettevõtte asjaajamise korraldamisel ning müügiarvete vormi valimisel, tagades arvele kui raamatupidamise algdokumendile esitatavate nõuete täitmise. Masinloetavate arvete esitamise kohustus ettevõtete vahelistes tehingutes on ebaproportsionaalne bürokraatlik kohustus.

Toome välja mõned probleemsed kohad seoses e-arvete kohustuse kehtestamisega mikro- ja väikeettevõtjatele.

Esiteks, suurenevad ettevõtjate kulutused raamatupidamiseteenustele, tarkvarale ja eraisikute isikuandmete konfidentsiaalsust tagavatele turvalisuslahendustesse. Nendel ettevõtjatel, kes tavapäraselt müüvad kuu jooksul tooteid või teenuseid vaid mõnele kliendile, tekivad ebaproportsionaalsed täiendavad kulud seoses arvete sisestamise, edastamise ja säilitamisega (nt tarkvara soetamiseks ja interneti püsiühenduseks).

E-arved peaksid jääma vabatahtlikuks valikuks

Kui e-arvete esitamine muutub kohustuslikuks, peavad ettevõtjad oluliselt enam ostma ka raamatupidamisteenust. Praegu on väiksematel äridel võimalik piirduda kord aastas majandusaasta aruande koostamisel raamatupidaja abi kasutamisega ning igapäevast raamatupidamist kulude optimeerimiseks ise teha.

Teiseks, kuigi Eestis peetakse internetiühendust iseenesestmõistetavalt kõigile kättesaadavaks, on paljudes maapiirkondades internetiühenduse kvaliteet konkreetse äritegevuse kontekstis e-arveteenuse kasutamiseks ebapiisav või puudub sootuks. Halva internetiühenduse korral võivad aga tekkida olulised probleemid arvete esitamisel autentimise ja andmete sisestamisega, see takistab väljaspool linnu ettevõtete tegutsemist ning halvendab konkurentsi, olles regionaalpoliitiliselt äärmisel vale otsus.

EVEA ettepanek valitsusele on, et e-arved peavad jääma ettevõtetele vabatahtlikuks valikuks. E-arve kohustuslikkus ei välista varimajandust ning maksuhalduri ülesanne on teha järelevalvet proportsionaalselt ja seejuures õiguskuulekatele maksumaksjatele täiendavat halduskoormust toomata ja ettevõtlusvabadust piiramata.

EVEA rõhutab, et planeeritavad muudatused tuleb enne seaduseelnõu koostamist sisuliselt läbi arutada ettevõtlusorganisatsioonidega.

EVEA kutsub valitsust üles lõpetama kiireloomuliste ja sageli ettevõtjaid negatiivselt mõjutavate ideede genereerimine n.-ö suletud uste taga. Ettevõtjate õigeaegsel kaasamisel uuenduste väljatöötamisse saame palju parema tulemuse Eesti majanduse taaskäivitamiseks ja riigieelarve tulude suurendamiseks.