Direktiivis (EL) 2019/944 on sätestatud ELi elektrienergia sektori korralduse ja toimimisega seotud põhieeskirjad, et luua ELis hästi integreeritud, konkurentsivõimeline, tarbijakeskne, paindlik, õiglane ja läbipaistev elektriturg. Direktiiv tuli siseriiklikku õigusesse üle võtta 31. detsembriks 2020.

Pärast seda, kui komisjon 2021. aasta veebruaris esimest korda leidis, et ülevõtmine on puudulik, saadeti Eestile ametlik kiri. Komisjon on Eesti vastused ja ülevõtmismeetmed läbi vaadanud ning leiab endiselt, et direktiiv on täielikult üle võtmata. Eestil on nüüd olukorra parandamiseks ja sellest komisjonile teatamiseks aega kaks kuud. Vastasel juhul võib komisjon pöörduda Eesti vastu Euroopa Liidu Kohtusse.

Rikkumismenetlusi käsitlevate otsustega rakendab Euroopa Komisjon õiguslikke meetmeid nende liikmesriikide suhtes, kes ei ole täitnud ELi õigusest tulenevaid kohustusi. Otsuste eesmärk on tagada ELi õigusaktide nõuetekohane kohaldamine kodanike ja äriühingute huvides.