Eesti Advokatuur on korduvalt tähelepanu juhtinud jõuorganite sagenevatele katsetele advokaadi ja kliendi vahelise suhtluse konfidentsiaalsuse piire nihutada. See väljendub Jürgeni kinnitusel üha kergekäelisemas advokaadibüroode läbiotsimises, klientide — ka täiesti asjassepuutumatute klientide — materjalide valimatus kaasaviimises. Aga ka selles, et kavatsetakse luua täiesti uus menetluskord konkurentsijärelevalvemenetluse näol, mis piirab süüteomenetluslikke kaitsemeetmeid.

Euroopa Inimõiguste Kohus leidis 2021. aasta otsuses (698/19), et Eesti seadused ei kaitse advokaadi ja kliendi suhtluse konfidentsiaalsust piisavalt. Selline olukord rikub Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 8, mis kaitseb inimesi meelevaldse sekkumise eest eraellu ja sõnumisaladusse.

Kohtuotsuses täheldati, et Eesti seadused ei taga advokaadibüroo läbiotsimisel asjasse mittepuutuvate klientide andmete kaitset. Samuti ei kaitse Eesti seadused piisavalt advokaadi teabekandjatest tehtud koopiate kaitset kõrvaliste isikute eest. Lisaks puudub täielikult regulatsioon advokaadi teabekandjate läbiotsimiseks väljaspool advokaadibürood, nagu näiteks kodus või autos.

Eesti Advokatuur esitas põhjaliku kliendisaladuse kaitse eelnõu justiitsministeeriumile juba kaks aastat tagasi, kuid hetkeseisuga pole eelnõu sealt edasi liikunud. Euroopa Advokaatide Päev on CCBE algatus, kus Euroopa advokatuurid ja õigusühendused juhivad igal aastal tähelepanu advokaatide rollile õigusriigi põhimõtete ja õiglase õigusemõistmise tagamisel. Tänavu on selle päeva teema advokaadi ja kliendi vahelise suhtluse konfidentsiaalsus.