Miks on töötajate toetamine karjääriplaneerimisel SEB jaoks oluline?

Elukestev õpe ja teadlik karjääriplaneerimine on üks meie töötajate strateegia nurgakive. 2019. aasta rahulolu- ja kaasatusuuringus Insight andsid töötajad tagasisidet, et soovivad paremat ülevaadet karjäärivõimalustest SEB-s, ning alates sellest ajast oleme strateegiliselt teemaga tegelenud. Teadlik eneseareng ja -teostus tagavad, et töötaja saab võimaluse isiklikuks ning professionaalseks kasvuks. Iga töötaja vastutab oma arengu eest ise ja meie soovime pakkuda vahendeid selle toetamiseks. Laiemalt on see seotud ka töötajate heaolu ja töövõime tagamisega, sest rahulolev ning motiveeritud töötaja on produktiivsem ja õnnelikum nii tööl kui ka isiklikus elus.

Mida olete ette võtnud, et aidata töötajatel karjääriteed kujundada?

Igaühe karjääritee on erinev. Mõnikord võib inimene tunda ebakindlust, millises valdkonnas ta peaks end teostama ja kus saab oma potentsiaali kõige paremini rakendada. Oleme töötajate toetamiseks ette võtnud mitmeid samme.

Arendame oma juhte mentorluse ja coach'iva juhtimisstiili vallas. Peame juhti oma töötaja arengu toetajaks, kes aitab välja tuua töötaja potentsiaali. Julgustame inimesi suhtlema oma juhtidega ja jagama enda arengusoove. Kuigi põhjalikumaid tulevikuperspektiive arutatakse kaks korda aastas tulemus- ja arenguvestlustel, saavad töötajad tegelikult oma vajadusi väljendada ka regulaarsetel üks-ühele-kohtumistel juhiga.

Alates 2020. aastast pakume ka sisemist karjäärinõustamist, mida viivad läbi meie enda selleks koolitatud töötajad. Karjäärinõustaja aitab töötajal mõista enda huve ja erinevate karjääriteede arendamiseks juba olemasolevat potentsiaali.

Korraldame sisemisi karjääriseminare ja -arutelusid, kus oleme vaadelnud inimese elukaart ning tööalaseid valikuid ning rääkinud tööelu mitmekesistamisest, pikaaegsest karjäärist ühes organisatsioonis ja jaganud nippe, kuidas võtta oma karjäär enda kätesse. Lisaks on jaganud kolleegid erinevatest üksustest oma põnevaid karjäärilugusid.

Kuna SEB on suur organisatsioon, tõstame töötajate teadlikkust meie erinevatest üksustest ja funktsioonidest, et toetada horisontaalset liikumist. Tiimid on teinud videoid ning ettekandeid oma töö ja selleks vajalike kompetentside tutvustamiseks. Teades ootusi kompetentsidele, on huvilistel hea potentsiaalset sobivust oma vaatenurgast hinnata.

Kui töötaja on oma tugevustest ja potentsiaalist teadlik, annab töövarjutamine talle parema tunnetuse, millises SEB üksuses võiks neid parimal moel rakendada. Töövarjutamise võimalus on meil avatud aasta ringi.

Töökuulutusi avaldame iganädalaselt meie siseveebis ja Tornimäe peahoone liftihallides asuvatel digiekraanidel. Lisaks on võimalik tellida huvipakkuva valdkonna töökuulutused endale iganädalase uudiskirjana.

Kõiki eeltoodud võimalusi pakume ka oma vanemapuhkusel viibivatele töötajatele, et nende tööle naasmine oleks sujuvam ja toetatud.

SEB pakub juba aastaid töötajatele sisemist karjäärinõustamist.

Mis on tegevuste tulemusel muutunud?

Karjäärinõustamise tagasisidest on tulnud välja, et see on töötajate jaoks olnud kasulik ning pannud neid mõtlema ja tegutsema – kes on läinud töövarjutamisele, kes on julgemalt oma tugevusi mõistnud ning kandideerinud uuele ametikohale. Või vastupidi, jõudnud arusaamisele, et olemasolev ametikoht sobib talle väga hästi. Viimaste aastate jooksul on karjäärinõustamisel osalenud ligi 70 inimest.

Töötajate teadlikkus organisatsiooni erinevatest valdkondadest ja pakutavatest võimalustest on kindlasti suurenenud. Töötajad on julged leidma uusi väljakutseid teistes valdkondades ja väga palju on näiteid horisontaalsest liikumisest üksuste vahel. Näiteks on meie kontorite nõustajad „taimelava“ panga teistele üksustele. Viimase ligi kuue aasta jooksul on 76 nõustajat leidnud endale uued väljakutsed panga 18 erinevas üksuses. See illustreerib hästi, kuidas valdkondade tutvustamine inspireerib inimesi.

Millised on olnud sel teekonnal peamised väljakutsed?

Karjääriplaneerimise elluviimine pole alati lihtne, kuna see nõuab järjepidevat pühendumist nii töötajatelt kui ka tööandjalt. Väljakutseteks SEB-s on olnud teadlikkuse tõstmine ja töötajate juhendamine karjääriplaneerimise protsessis. Lisaks peame silmas pidama, et kõigil töötajatel on erinevad eesmärgid ja soovid. Kuigi SEB on suur organisatsioon ja arenguvõimalusi palju, võib mõnikord siiski tulla ette olukordi, kus tööandjana pole konkreetsel hetkel võimalik töötaja arengusoovidele vastu tulla.

Kas ei ole nii, et karjääriteekonna teemasid avatult pildis hoides tekitate sellega juhtidele hoopis peavalu ja organisatsioonile lisakoormust? Töötajad vahetavad sagedamini ametikohti, liiguvad teise üksusesse ja juhid seisavad silmitsi uute värbamisvajadustega?

Juhi roll on toetada oma töötaja arengut ja juhid on harjunud rääkima töötajatega nende eneseteostuse ning karjääri soovidest arengu- ja tulemusvestlustel, mis on meie tulemusjuhtimise loomulik osa juba aastaid. Juhid teavad, et töötajate liikumine üksuste vahel tuleb kasuks nii töötajale endale kui ka pikemas perspektiivis organisatsiooni huvidele ning eesmärkidele.

Mis on kõige suurem väärtus, mida töötajate karjääriplaneerimisega tegelemisest olete saanud?

Kõige olulisem tulemus on meie töötajate rahulolu ja pühendumus oma tööle. Ka kõige viimase rahulolu- ja kaasatusuuringu Insight tulemused näitavad, et meie töötajad usuvad oma isiklikku arengusse ning õppimisse SEB-s. Töötajad tunnevad end toetatuna ja motiveerituna ning see mõjutab positiivselt nende töö tulemuslikkust. Lisaks on see võimalus hoida ettevõttes talente, kel on pangandussektori kogemus ja organisatsiooni tunnetus.

Kas karjääriplaneerimise toetamisel oma organisatsioonis oli kasu ka peresõbraliku tööandja arenguprogrammist?

Peresõbraliku tööandja arenguprogramm on aidanud meil mõista, kuidas töötajate heaolu saab paremini toetada. Eelkõige oleme saanud kinnitust, et teeme õigeid asju, sest töötajate professionaalne toetus ja areng on ka SEB jaoks strateegiline nurgakivi. Tegeledes järjepidevalt oma töötajate arendamisega ja julgustades neid võtma vastu uusi väljakutseid organisatsioonis, aitab see luua keskkonna, kus töötajad tunnevad end toetatuna nii tööl kui ka isiklikus elus.

Milliseid tulevikuarenguid karjääriplaneerimise vallas oma organisatsioonis näete?

Tulevikus kavatseme jätkata töötajate heaolu toetamist jätkuva teadlikkuse suurendamise kaudu, laiendades karjäärinõustamist läbi viivate kolleegide hulka ja hoides teemat regulaarselt aktuaalsena. Samuti plaanime jätkuvalt kajastada elukestva õppe olulisust ja julgustada töötajaid oma oskusi ning teadmisi täiendama. Peame oluliseks ka mitmekesisuse ja kaasatuse edendamist ning soovime, et meie organisatsioon oleks koht, kus igaüks saab end teostada ja kasvada.

Kui töötaja teeb endale südamelähedast tööd, on ta rohkem motiveeritud, tulemuslik ja rahulolev ning seeläbi ka parem lapsevanem, kaaslane või sõber.

Soovi korral tutvu SEB karjäärivõimalustega või loe lähemalt peresõbraliku tööandja arenguprogrammist.

Jaga
Kommentaarid